Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

9 września 2011

Rozliczanie podatku od towarów i usług przez wspólnoty mieszkaniowe

174

Uiszczanie przez członków wspólnoty mieszkaniowej należności tytułem pokrycia kosztów zarządu nieruchomością wspólną nie jest objęte przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast obciążenie przez wspólnotę mieszkaniową właścicieli lokali kosztami nabycia towarów i usług na potrzeby utrzymania poszczególnych lokali stanowi w istocie odsprzedaż na ich rzecz towarów i usług i podlega opodatkowaniu VAT.

Takie stanowisko przedstawił Minister Finansów w interpretacji ogólnej numer PT8/033/IO1/ AEW/11/PT-571 z 21 czerwca 2011 roku.

Zgodnie z art.6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późn.zm.) ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową, która może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Przepis ten daje wspólnocie mieszkaniowej przymiot jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Jak wynika z powyższego, wspólnota mieszkaniowa jest odrębnym od członków wspólnoty podmiotem praw i obowiązków, a tym samym działając w ramach przyznanej zdolności prawnej, może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku.

Wspólnota mieszkaniowa realizując wspólny interes właścicieli występuje w odmiennych rolach w przypadku nabycia towarów i usług w ramach zarządu nieruchomością wspólną oraz w przypadku nabycia towarów i usług na potrzeby utrzymania poszczególnych lokali właścicieli.

W pierwszym z wyżej wymienionych przypadków wspólnota, będąca jednostką odrębną od właścicieli lokali, nabywając towary i usługi dla celów nieruchomości wspólnej nie wykonuje żadnych czynności na rzecz właścicieli. W takiej bowiem sytuacji działa ona w imieniu własnym i na własny rachunek, jako podmiot stosunków zobowiązaniowych wynikających z zarządu nieruchomością wspólną, którego działanie jest jedynie finansowane przez właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych, mających udziały w nieruchomości wspólnej. W takim zakresie nie świadczy ona żadnych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług na rzecz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę