Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

2 lipca 2012

Samochód poleasingowy użytkowany przez wspólnika spółki cywilnej

162

Po zakończeniu leasingu spółka otrzymała fakturę VAT na samochód (nazwa i NIP spółki). Wspólnicy nie odliczyli podatku naliczonego. Jeden ze wspólników będzie używał samochód na cele prywatne oraz częściowo na potrzeby spółki, a po upływie 6 miesięcy drugi wspólnik zbędzie na jego korzyść swój udział w aucie. Czy zbycie samochodu przez wspólnika spółki np. po dwuletnim użytkowaniu, będzie podlegało VAT?

ODPOWIEDŹ

Z treści pytania nie wynika to wprost, ale zakładam, że samochód został zarejestrowany w wydziale komunikacji na podstawie faktury od leasingodawcy na spółkę cywilną, co w efekcie oznacza, że właścicielami samochodu są obaj wspólnicy na zasadzie współwłasności łącznej (bez oznaczenia udziału ułamkowego każdego z nich).

Z art. 863 Kodeksu Cywilnego wynika, że majątek nabyty w czasie trwania spółki cywilnej stanowi wspólny majątek wspólników i jest on objęty współwłasnością łączną. Cechami podstawowymi współwłasności łącznej są niepodzielność majątku oraz jego bezudziałowy charakter, tj. brak określenia wysokości udziałów w majątku przysługujących poszczególnym wspólnikom. Oznacza to, że wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku.

Jeżeli chodzi o podatek naliczony, wynikający z faktury otrzymanej od leasingodawcy, spółce przysługiwało prawo do odliczenia tego podatku. Zgodnie z treścią art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponieważ zakupiony samochód jest samochodem ciężarowym i jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, spółka miała prawo do odliczenia w całości naliczonego podatku VAT, natomiast fakt, że z tego prawa nie skorzystała nie zwalnia jej w przyszłości z obowiązków ustawowych.

W tym miejscu chciałabym zwrócić szczególną uwagę na zapisy art.8 ust.2 pkt.1 UPTiU, który mówi, że za odpłatne świadczenie usług uznaje się również użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. Z przytoczonego przepisu wynika, że nieodpłatne wykorzystywanie samochodu ciężarowego do celów prywatnych przez jednego ze wspólników należy potraktować jako odpłatne świadczenie usług przez spółkę i opodatkować tę czynność podatkiem VAT. W tym celu spółka powinna wystawić fakturę wewnętrzną a jako podstawę opodatkowania zgodnie z art.29 ust.12 UPTiU przyjąć koszt świadczenia usługi poniesiony przez spółkę.

Z treści pytania wiadomo również, że finalnie tylko jeden ze wspólników ma być właścicielem pojazdu poleasingowego. W praktyce może się tak stać wówczas, gdy wspólnicy dokonają jednego z możliwych rozwiązań:

1. wycofanie samochodu z działalności spółki poprzez zniesienie współwłasności łącznej i:

a) nieodpłatne przekazanie udziałów na rzecz współwłaściciela,

b) odpłatne zbycie udziałów na rzecz współwłaściciela, lub

2. sprzedaż samochodu na rzecz jednego ze wspólników.

Zbycie lub nieodpłatne przekazanie udzi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę