Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

3 września 2012

Składanie rozliczenia za spółkę dzieloną przez spółkę powstałą w wyniku podziału

164

Spółka powstała w wyniku podziału innej spółki ma obowiązek złożenia deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej za okres poprzedzający dokonanie jej rejestracji dla podatku od towarów i usług, jeżeli w tamtym okresie zaistniały zdarzenia rodzące obowiązek rozliczenia ich w deklaracji lub informacji podsumowującej, a zdarzenia te pozostają w związku z przydzielonymi tej spółce w wyniku podziału składnikami majątku.

  Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP2/443-253/12-4/KW z 27 czerwca 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwróciła się Spółka O, powstała w wyniku podziału Spółki F na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, tj. podziału przez wydzielenie, wynikiem którego było przeniesienie części jej majątku na spółkę nowo zawiązaną (Spółkę O) w zamian za udziały w Spółce O przyznane wspólnikom Spółki F. Procedura podziału miała miejsce 20 stycznia 2012 roku.

Spółka F prowadziła i nadal będzie prowadziła działalność opodatkowaną VAT oraz jest zarejestrowana jako podatnik VAT UE mający prawo do uczestniczenia w obrocie wewnątrzwspólnotowym. Spółka O złożyła deklarację VAT-R dnia 31.01.2012 roku i od dnia 01.02.2012 roku stała się podatnikiem VAT czynnym, zarejestrowanym jako podatnik VAT UE.

W styczniu 2012 roku Spółka F (przed podziałem do 20.01.2012), jak też Spółka O (po podziale od 20.01.2012) świadczyły usługi polegające na emisji programów radiowych i telewizyjnych. Ponieważ obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług, w związku ze świadczeniem tych usług ustalony jest, zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1b ustawy o podatku od towarów i usług, dostawa tych usług podlegać będzie udokumentowaniem fakturami VAT, wystawionymi przez Spółkę O z datą wystawienia 01.02.2012. W styczniu 2012 roku, przed dniem wydzielenia Spółki O, Spółka F, w związku z najmem powierzchni wysokościowych za styczeń otrzymała faktury VAT dokumentujące zakup tych usług, Spółka we wskazanym okresie otrzymała również inne faktury dokumentujące zakup usług niezbędnych do wykonywania w styczniu prowadzonej działalności gospodarczej we wskazanym zakresie, a także dokonywała wydatków na poczet rozpoczętych inwestycji, które zgodnie z planem podziału zostały przeniesione do Spółki O. Ponadto, Spółka w styczniu 2012 roku dokonywała zakupów towarów oraz materiałów i środków trwałych w kraju Unii Europejskiej. Faktury zostały wystawione na Spółkę F z datami wystawienia 19.01.2012, 20.01.2012 oraz 27.01.2012. Wszystkie te faktury są udokumentowaniem zakupów na rzecz Spółki O i wszystkie wpłynęły do Spółki O po okresie wydzielenia.

W związku z powyższym, Spółka O zwróciła się do Ministra Finansów z zapytaniem czy ma prawo i obowiązek złożenia deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej za styczeń 2012 roku, dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług, w sytuacji, gdy status czynnego podatnika uzyskała z dniem 1 lutego 2012 roku.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Według art. 93c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę