Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18)

30 stycznia 2012

Spółka zarządzająca zagranicznym funduszem podatnikiem VAT

183

Spółka zarządzająca zagranicznym otwartym funduszem inwestycyjnym nieposiadającym osobowości prawnej i działająca we własnym imieniu, ale na rzecz funduszu jest podatnikiem VAT z tego tytułu.

Wynika to z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 listopada 2011 roku nr IPPP3/443-1199/11-5/MPe.

Sytuacja podatnika

Do Dyrektora Izby Skarbowej zwróciła się niemiecka spółka, która zarządza i reprezentuje otwarty fundusz inwestycyjny rynku nieruchomości utworzony na podstawie niemieckiego prawa inwestycyjnego.

Zgodnie ze strategią funduszu określoną w prospekcie emisyjnym, fundusz prowadzi działalność gospodarczą polegającą na gromadzeniu środków finansowych od inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych, które są następnie inwestowane na rynku nieruchomości. W zamian za uzyskane środki pieniężne, fundusz wydaje inwestorom jednostki uczestnictwa. W zakresie uprawnień inwestora leży dysponowanie posiadanymi jednostkami uczestnictwa oraz wykonywanie uprawnienia inwestora do partycypacji w zysku funduszu. Inwestorowi nie przysługuje jednak żadne uprawnienie o charakterze majątkowym w stosunku do aktywów, w które inwestuje fundusz.

Zgodnie z niemiecką ustawą inwestycyjną, fundusz co do zasady nie posiada osobowości prawnej. W związku z tym, Spółka działa we własnym imieniu lecz na rzecz funduszu. Działalność funduszu jest całkowicie oddzielona od działalności Spółki. W konsekwencji Spółka nie ujawnia w swoich sprawozdaniach finansowych aktywów funduszu, jak również przychodów uzyskanych w związku z inwestycjami dokonanymi na rzecz funduszu. Zgodnie z niemiecką ustawą inwestycyjną, fundusz nie odpowiada za bieżące zobowiązania Spółki, także w przypadku jej niewypłacalności. W związku z posiadanymi uprawnieniami, Spółka jest zobowiązana do reprezentowania funduszu i prowadzenia jego spraw. W szczególności, Spółka jest odpowiedzialna za zarządzanie aktywami funduszu, dysponowanie nimi i podejmowanie decyzji o ich ewentualnym wynajmie bądź sprzedaży.

W związku z powyższym, Spółka zwróciła się do organu podatkowego o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy, zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o VAT Spółka jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu lecz na rzecz funduszu jest podatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej we własnym imieniu lecz na rzecz funduszu w Polsce, a nie fundusz.

Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem spółki, że to Spółka jest podatnikiem podatku VAT, gdyż ze względu na brak osobowości prawnej funduszu zobowiązana jest do prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej w szczególności świadczenie usług wynajmu powierzchni komercyjnych nieruchomości zlokalizowanych w Polsce, we własnym imieniu lecz na rzecz funduszu.

Z przepisów art.15 ust.1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż jednym z warunków pozwalających na uznanie danego podmiotu za podatnika VAT jest wykonywanie przez...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę