Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32) , KASY REJESTRUJĄCE

1 lutego 2013

Sposoby korygowania obrotu ewidencjonowanego przy zastosowaniu kas rejestrujących

183

Prawidłowe jest pomniejszenie przez Podatnika obrotu o udzielone bonifikaty, wynikające z odrębnych wydruków komputerowych. Jak również wykazanie na paragonie fiskalnym wartości udzielonej bonifikaty i otrzymanej kwoty pieniężnej ze sprzedaży towarów będzie prawidłowym sposobem dokumentacji udzielonych kupującemu bonifikat.

 Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 22 listopada 2012 roku nr IPTPP4/443-609/12-2/JM.

Sytuacja podatnika

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej leków w formie aptek. W określonych przypadkach udziela kupującemu bonifikat w postaci obniżenia ostatecznej kwoty do zapłaty. Na paragonie fiskalnym dokumentującym sprzedaż z bonifikatą, bonifikata nie obniżała cen poszczególnych artykułów, ale pomniejszała wykazaną w nim ostateczną kwotę do zapłaty. W paragonie wykazane były bowiem ceny leków w kwotach netto i VAT, natomiast bonifikata przedstawiona była na dole paragonu bez rozbicia na kwotę netto i VAT oraz bez przyporządkowania do poszczególnych pozycji towarów wydanych klientowi. Do kas aptek wpływała wyłącznie kwota po bonifikacie, a zatem faktycznie zapłacona przez klienta.

Ponieważ bonifikata ujmowana jest w części informacyjnej, a nie fiskalnej kasy, w konsekwencji powstawała różnica pomiędzy raportem fiskalnym a rzeczywistym obrotem. Podkreślić należy, że kasy rejestrujące i ich algorytmy działania są zdeterminowane przepisami i brak jest możliwości ingerencji w strukturę oprogramowania przez podatnika. Ponieważ jednak apteki pracują przy użyciu zintegrowanego systemu informatycznego, który powiązany jest z drukarkami fiskalnymi wartość bonifikat i obrotu rejestrowanego za pomocą kas fiskalnych odzwierciedlona jest w ewidencji komputerowej i pojawia się na sporządzonych na jej podstawie zestawieniach komputerowych – dziennych lub miesięcznych, wykazujących kwoty sprzedaży, kwoty bonifikat, a co za tym idzie kwoty faktycznie osiągniętego obrotu. Ponadto wartość udzielonych bonifikat jest możliwa do ustalenia poprzez sporządzenie dziennego zestawienia z paragonów fiskalnych.

W związku z powyższym Podatnik zadał następujące pytania:

• czy prawidłowe będzie w świetle art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług pomniejszenie obrotów ze sprzedaży o kwoty bonifikat udzielanych na podstawi odrębnych wydruków komputerowych,

• czy dokonywany sposób dokumentacji udzielonych Kupującemu bonifikat poprzez wykazanie na paragonie fiskalnym tylko wartości brutto udzielonej bonifikaty i otrzymanej kwoty pieniężnej ze sprzedaży towarów jest prawidłowy.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

W związku z powyższym, można wyróżnić następujące rodzaje rabatów:

• rabaty przyznane przed ustaleniem ceny i dokonaniem sprzedaży – niemające wpływu na podstawę opodatkowania, ponieważ kwotą należną z tytułu sprzedaży jest kwota żądana od nabywcy pomniejszona już o udzielony rabat;

• rabaty przyznane po dokonaniu sprzedaży (bonifikaty, opusty, uznane reklamacje i skonta) wpływające na obniżenie wcześniej ustalonej kwoty osiągniętego obrotu, a udzielenie takiego rabatu wymaga odpowiedniego udokumentowania.

Ze względu na fakt, że obrót pomniejszają udzielone bon...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę