Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18) , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

29 maja 2012

Udzielanie pożyczek a proporcja sprzedaży

177

Świadczone sporadycznie przez Spółkę usługi w zakresie udzielania pożyczek na rzecz podmiotów zależnych spełniają wymogi dla uznania ich za czynności dokonywane sporadycznie. W związku z tym, obrót (kwoty odsetek) uzyskiwany z tytułu udzielanych pożyczek Spółka winna pominąć w wyliczeniu proporcji sprzedaży.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku o sygnaturze I SA/Wr 1416/11 z dnia 10 stycznia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca (Podatnik) w 2008 roku przeniósł siedzibę Spółki do Polski. Od stycznia 2009 roku posiada status czynnego podatnika VAT. Spółka prowadzi działalność holdingową (zarządzanie kapitałem i utrzymywanie pakietu kontrolnego udziałów w podmiotach zależnych oraz dysponowanie nimi). Po przeniesieniu działalności do Polski, spółka udzieliła jednej oprocentowanej pożyczki na rzecz spółki zależnej z siedzibą w Polsce, której termin spłaty przypada na 2013 rok Spółka otrzymała dotychczas dwie płatności odsetkowe, natomiast w przyszłości będzie otrzymywać takie płatności co kwartał. Spółka uzyskuje również płatności odsetkowe z tytułu dwóch pożyczek udzielonych w 2005 roku na rzecz podmiotu zależnego z siedzibą w Republice Czeskiej, których termin spłaty wraz z odsetkami przypada na 2012 rok (w 2010 roku miała miejsce płatność części odsetek oraz spłata części kapitału a także przewalutowanie pożyczki na PLN).

Spółka finansuje działalność z następujących źródeł: emisja akcji, emisja obligacji, udostępnianie programu opcyjnego pracownikom spółek zależnych (w/w źródła nie podlegają opodatkowaniu VAT) oraz z odsetek od udzielonych pożyczek (przychód z tego tytułu podlega  zwolnieniu od podatku VAT). Spółka oznajmiła, że jej aktywność związana z działalnością w zakresie udzielania pożyczek podmiotom powiązanym generuje marginalne koszty. Dodała, iż nie jest podmiotem świadczącym usługi pośrednictwa finansowego i nie kieruje swojej oferty do podmiotów zewnętrznych. W przyszłości Spółka planuje stworzenie działu księgowości grupowej, świadczącego na rzecz podmiotów powiązanych usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym zarządzania finansami i sprawozdawczości. Z tytułu tychże usług Spółka będzie pobierała wynagrodzenie.

Spółka nie wyklucza w przyszłości także udzielania kolejnych pożyczek na rzecz podmiotów zależnych. Jednakże, biorąc pod uwagę częstotliwość tych działań, udzielanie pożyczek nadal będzie miało sporadyczny charakter. Ewentualne pożyczki spółka będzie finansować z wpływów z posiadanego kapitału (przez kolejne emisje akcji lub obligacji, dywidendy).

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy udzielenie każdej kolejnej oprocentowanej pożyczki, sfinansowanej z emisji akcji lub obligacji (innego źródła niż działalność opodatkowana VAT, np. z dywidendy), na rzecz podmiotu zależnego, podlegać będzie opodatkowaniu VAT jako usługa zwolniona od podatku, a jeżeli tak, to czy wartość otrzymywanych odsetek powinna zostać uznana za obrót uzyskany z tytułu czynności dokonywanych sporadycznie w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy VAT, będąc w rezultacie wyłączoną z wartości obrotu służącego do wyliczenia proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy VAT.

W indywidualnej interpretacji Minister Finansów wskazał, że udzielenie każdej kolejnej oprocentowanej pożyczki sfinansowanej z emisji akcji lub obligacji albo źródła innego niż działalność opodatkowana VAT (np. z otrzymanej dywidendy) na rzecz podmiotu zależnego, będzie stanowić odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu i korzystające ze zwolnienia od podatku VAT. Zdaniem organu aby ocenić,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę