Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

4 listopada 2012

Ulga na złe długi w przypadku dłużnika nieodliczającego VAT

144

Otrzymałam zawiadomienie o skorzystaniu z ulgi za złe długi od kontrahenta, któremu nie zapłaciłam za fakturę. Ponieważ 99% mojej działalności stanowi sprzedaż zwolniona, nie odliczam podatku naliczonego, w związku z czym uważam, że obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego mnie nie dotyczy. Czy rację ma moja księgowa, która twierdzi że w mojej sytuacji muszę powiększyć podatek należny o podatek z niezapłaconej faktury?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art.89b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art.89a ust.2 pkt 6 i nieuregulowania należności w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, podatnik (dłużnik) jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu lub w przypadku jego braku, do odpowiedniego powiększenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku wynikającą z nieuregulowanych faktur, poprzez korektę deklaracji za okres, w którym dokonał odliczenia.

Istotnym zatem w opisanej w pytaniu sytuacji jest ustalenie:

• czy podatek wynikający z faktury, z której wierzytelność została odpisana jako nieściągalna jest w Pani przypadku podatkiem naliczonym podlegającym odliczeniu oraz

• jak należy rozumieć zapis do odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego lub w przypadku jego braku, do odpowiedniego powiększenia kwoty podatku należnego.

Odnosząc się do pierwszej kwestii, w opisanym przez Panią przypadku podatek naliczony nie jest podatkiem podlegającym odliczeniu co wynika z treści art.86 ust.1 w powiązaniu z art.90 ustawy o VAT. W myśl bowiem art.86 ust.1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art.15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie natomiast z art.90 ust.1 i 2 ustawy o VAT w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust.10, zgodnie z którym, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust.2–8: 1) przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę