Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , BUDOWNICTWO , OBOWIĄZEK PODATKOWY (art. 19-21)

31 lipca 2012

Usługa budowlana rozliczana etapami

185

W przypadku, gdy usługa budowlana została wykonana i zostało to potwierdzone protokołem odbioru, to faktura dokumentująca II etap robót budowlanych powinna zostać najpóźniej wystawiona 30. dnia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru, pod warunkiem, iż przed upływem 30 dnia od dnia wykonania usługi Wnioskodawca nie otrzymał za nią zapłaty.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji numer IPTPP1/443-147/12-2/MW z 9 maja 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwróciła się osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług budowlanych w zakresie wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, głównie na zlecenie samorządów terenowych. Na podstawie protokołów odbioru wykonanych robót osoba ta wystawia faktury sprzedaży.

19 kwietnia 2011 roku Wnioskodawca zawarł umowę o roboty budowlane, której przedmiotem była budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kolektorów sanitarnych. Zakres prac objętych ww. umową realizowany był w dwóch etapach, których terminy zakończenia ustalono:

• dla I etapu – 31 października 2011,

• dla II etapu – 31października 2012.

Rozliczenie za wykonanie robót objętych umową miało nastąpić na podstawie faktur dokumentujących każdy z etapów, po ich każdorazowym odbiorze końcowym, w terminie 30 dni od doręczenia każdej z faktur wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Zamawiający dopuścił wcześniejsze wykonanie robót II etapu, jednak niezależnie od terminu wykonania robót, faktura nie mogła być przedstawiona wcześniej niż 31 maja 2012 roku. Podstawę do wystawienia faktur stanowić miał potwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokół wykonanych robót.

I etap prac zakończono w terminie i dokonano rozliczenia zgodnie z postanowieniami umowy. Organizacja pracy pozwoliła na wcześniejszą niż określoną na 31 maja 2012 roku realizację II etapu prac. W związku z tym strony zgodnie z obowiązującą procedurą wyznaczyły termin odbioru końcowego II etapu prac na 22 lutego 2012 roku.

W związku z tym Wnioskodawca powziął wątpliwość, w jakim terminie, uwzględniając zapisy w umowie (w szczególności zapis, „że faktura nie może być przedstawiona wcześniej niż 31 maja 2012 roku”) oraz obowiązujące przepisy prawne, należy wystawić fakturę sprzedaży w powyższej sytuacji, tj. czy fakturę wystawić zgodnie z zapisem umowy w dniu 31 maja 2012 roku, czy też w dniu podpisania protokołu odbioru robót.

Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej

Podstawowe znaczenie w przypadku ustalenia momentu wystawienia faktury dokumentującej usługi budowlane ma moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży tych robót.

Stosownie do treści art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych. Na mocy art. 19 ust. 14 ustawy, przepis ust. 13 pkt 2 lit. d stosuje się również do usług przyjmowanych częściowo, których odbiór jest dokonywany na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

Ustawodawca w ustawie o podatku od towarów i usług nie zdefiniował pojęcia „wykonanie usługi”. Ustawa nie zawiera również definicji „protokołu zdawczo - odbiorczego”. W związku z tym organ podatkowy odwołał się do przepisów Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Ze względu na specyfikę usług budowlanych wiążą się one z koniecznością akceptowania ich przez zleceniodawcę (inwestora). Forma, sposób i rodzaj dokumentu potwierdzającego wykonanie robót budowlanych co do zasady winien być określony w umowie łączącej strony.

Pojęcie „protokoły odbiorów częśc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę