Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , BUDOWNICTWO , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

6 sierpnia 2012

Wniesienie aportem infrastruktury kanalizacyjnej do spółki

171

Wniesienie aportu w postaci sieci infrastruktury kanalizacyjnej do spółki będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki podstawowej, tj. 23 %.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP1/443-275/12-2/MW z dnia 29 czerwca 2012 roku.

Sytuacja Podatnika

Gmina, jako czynny podatnik VAT, zrealizowała inwestycje w zakresie budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy. Wydatki na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej były dokumentowane fakturami VAT wystawianymi na Gminę z wykazanymi na nich kwotami VAT. Poszczególne odcinki infrastruktury były oddawane do użytkowania w okresie 2009-2011 r. Do nowo wybudowanych odcinków sieci systematycznie podłączane są instalacje sanitarne znajdujące się w budynkach mieszkalnych oraz użytkowych. Poszczególne odcinki infrastruktury, po ich wybudowaniu, były nieodpłatnie udostępniane do użytkowania gminnej spółce komunalnej, w której Gmina posiada 100% udziałów. W związku z dotychczasowym wykorzystaniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do wykonywania czynności nieodpłatnych, Gmina nie dokonywała na chwilę obecną odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na jej wybudowanie. Gmina planuje wprowadzenie zmiany w strukturze zarządzania infrastrukturą wodno-kanalizacyjną poprzez oddanie przedmiotowej infrastruktury w odpłatną dzierżawę na rzecz Spółki. Umowa zostanie zawarta w pierwszej połowie 2012 r. Następnie po oddaniu przedmiotowej infrastruktury w dzierżawę, Gmina planuje wniesienie jej w formie aportu rzeczowego na rzecz Spółki. Aport jest planowany w drugiej połowie 2012r. lub w pierwszej połowie 2013r. Do momentu dokonania aportu, Gmina nie zamierza ponosić wydatków na ulepszenie wskazanych odcinków infrastruktury.

W związku z powyższym Gmina zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy do czynności wniesienia aportem odcinków infrastruktury kanalizacyjnej do Spółki, będzie mogła zastosować zwolnienie z opodatkowania czy powinna aport opodatkować podstawową stawką VAT?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W przedstawionym wniosku przedmiotem aportu będą budowle w postaci sieci kanalizacyjnej, a wniesienie ww. aportu będzie czynnością cywilnoprawną. W związku z tym, Gmina będzie występowała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, natomiast powyższa czynność w świetle ustawy będzie traktowana jako odpłatna dostawa towarów.

W celu ustalenia, czy dostawa przedmiotowych budowli będzie podlegała opodatkowaniu czy też zwolnieniu z opodatkowania należy odwołać się do niżej przedstawionych regulacji dotyczących dostawy budowli.

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

  • pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z treści ww. przepisu wynika, iż dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku lub budowli kluczowym jest ustalenie, czy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Z powyższej definicji wynika, iż oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę