Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wydatki udokumentowane paragonami fiskalnymi i oświadczeniami pracowników, można zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2010 roku (nr ITPB3/423-438/10/AW)

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca zleca swoim pracownikom wyjazdy służbowe na terenie kraju i za granicą. Po odbyciu podróży służbowej pracownicy dokonują zbiorczych rozliczeń poniesionych wydatków na wewnętrznym druku „rozliczenie podróży służbowej”. Rozliczenie to jest zbiorczym zestawieniem wydatków dotyczącym danej podróży służbowej obejmującym koszty poniesione w określonej walucie w czasie trwania całej podróży służbowej.

Znajdują się na nim dodatkowo podpisy delegowanego pracownika i jego przełożonego, który zatwierdza zasadność poniesienia wydatków. Do ww. rozliczenia dołączone są dowody poniesienia kosztu takie jak: faktury, paragony fiskalne i sporadycznie oświadczenia (gdy dowód został np. zagubiony przez pracownika). Wydatkami ponoszonymi w trakcie delegacji są wydatki na: paliwo, usługi gastronomiczne, opłaty za autostrady lub parkingi, przejazdy taksówkami i inne drobne wydatki (np. produkty do testowania). Spółka jest podatnikiem podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Spółka nie zalicza do KUP wydatków udokumentowanych paragonami fiskalnymi i oświadczeniami ponieważ uważa, że nie spełniają one wymogów dowodów zewnętrznych określonych w art. 20 i 21 Ustawy o rachunkowości, które powinny zawierać co najmniej następujące dane:

• określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,

• określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,

• opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych,

• datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu,

• podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,

• stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

W związku z powyższym zadano pytanie czy wydatki udokumentowane paragonami fiskalnymi i oświadczeniami można zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów ...

Decyzja i uzasadnienie Izby Skarbowej

„… Skoro przedmiotowe wydatki służą działalności gospodarczej Spółki, ponoszenie ich jest celowe i istnieje związek przyczynowy pomiędzy ich ponoszeniem a osiąganymi przez nią przychodami, to - co do zasady - mogą one stanowić koszty uzyskania pr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę