Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18)

28 września 2012

Wykonywanie usług w imieniu spółki a działalność gospodarcza

177

Usługi pomiarów wykonywane we własnym imieniu podlegają opodatkowaniu VAT, podczas gdy te same usługi wykonywane w imieniu reprezentowanej spółki nie są opodatkowane.

Wynika to z indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr IPTPP2/443-369/12-4/JN z 27 lipca 2012 roku.  

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwrócił się podmiot prowadzący działalność gospodarczą jako jednoosobowa firma. Podstawowa działalnością Wnioskodawcy były badania i analizy techniczne - PKD 7120B i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 7414A. Działalność w zakresie badań i pomiarów prowadził na podstawie upoważnienia wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Upoważnienie to Wnioskodawca otrzymał po ocenie posiadanego wyposażenia własnego laboratorium i osobistych kwalifikacji. Wnioskodawca rozliczał się na zasadach ogólnych i był podatnikiem VAT.

Wnioskodawca zawarł ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której był udziałowcem i prezesem, umowę, na podstawie której wykonywał stały zarząd majątkiem i nadzór nad prowadzeniem biura Zarządu w zakresie przyjmowania, realizacji i rozliczeń z kontrahentami usług pomiarowych, świadczonych przez spółkę oraz usługi pomiarowe w zakresie badań czynników środowiska pracy, wykonywane osobiście na podstawie posiadanego upoważnienia wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, a przyjmowane do realizacji przez sp. z o.o.

Zasady realizacji badań i pomiarów, oraz podziału kompetencji i odpowiedzialności - w tym względem osób trzecich - uregulowane zostały w porozumienie w sprawie wykonywania badań i pomiarów, realizacji umowy stałego zlecenia i zarządzania majątkiem oraz odpowiedzialności za wykonywane usługi, zawartym pomiędzy Wnioskodawcą a spółką.

Do czasu uzyskania akredytacji PCA na pomiary przez spółkę, usługi te Wnioskodawca wykonywał osobiście, przedstawiając sprawozdanie podmiotom zlecającym, we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, zgodnie z zasadami zawartymi w porozumieniu i posiadanym upoważnieniem. Od czasu, gdy spółka uzyskała akredytację PCA na pomiary w środowisku pracy, wykonuje je już we własnym imieniu. Ze względu na posiadane kwalifikacje część pomiarów Wnioskodawca dalej wykonuje osobiście, a wszystkie autoryzuje, kwalifikuje na zgodność z dopuszczalnymi normami i zatwierdza już w imieniu spółki.

Wynagrodzenie uzyskiwane przez Zainteresowanego w ramach wykonywanych usług na podstawie umowy stałego zlecenia i zarządu majątkiem stanowi przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po uzyskaniu odpowiednich uprawnień i podjęciu przez spółkę realizacji badań we własnym imieniu w dalszym ciągu Wnioskodawca ponosił odpowiedzialność za wykonanie zleconych czynności wobec osób trzecich.

W związku z powyższym, Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniami:

• Czy w sytuacji, gdy określono, odrębnym ustaleniem, odpowiedzialność zleceniobiorcy wobec osób trzecich, właściwym jest rozliczanie się ze spółką poprzez wystawianie faktur VAT za wykonywanie usług na podstawie umowy stałego zlecenia i zarządu majątkiem?

• Czy zmiana polegająca na uzyskaniu odpowiednich uprawnień i podjęciu przez spółkę realizacji badań we własnym imieniu, zmienia ten stan w sytuacji gdy badania te Wnioskodawca autoryzuje i zatwierdza w imieniu spółki, ale zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, osobiście?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i tym samym pozostają poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług czynności wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu ich wykonywania zleceniobiorca jest związany ze zlecającym wykonanie tych czynności praw- nymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym a wykonującym zlecane czynności co do warunków...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę