Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

28 września 2012

Zaniechanie inwestycji w obcym środku trwałym a obowiązek korekty VAT naliczonego

175

W związku z zaniechaniem inwestycji w obcym środku trwałym (lokalu) korekta podatku naliczonego odnoszącego się do takiego środka trwałego powinna być dokonywana zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. w ciągu 5-cio letniego okresu.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 5 lipca 2012 roku nr IPPP1/443-334/12-4/JL.  

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa zwróciła się Spółka, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów. Lokale, w których prowadzona jest działalność, są przedmiotem umów najmu, w których Spółka występuje jako najemca. Celem dostosowania wynajmowanych lokali do potrzeb związanych z prowadzoną działalnością Spółka dokonywała w nich ulepszeń. Nakłady te w stosunku do każdego z lokali przekraczały kwotę 15 000 zł. Nakłady poniesione zostały po dniu 1 maja 2004 roku, a Spółka odliczała VAT naliczony od tych nakładów. Dokonywane ulepszenia były wprowadzane do prowadzonej przez Spółkę ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jako inwestycje w obcym środku trwałym. W przypadku wygaśnięcia umowy na skutek upływu czasu, na jaki została zawarta, lub po wypowiedzeniu umowy lub zawarciu porozumienia o rozwiązaniu umowy przed terminem, na jaki została zawarta, część nakładów jest przenoszona do innego lokalu, część natomiast, której nie da się zdemontować, pozostawiana jest w lokalu bez żadnego wynagrodzenia ze strony wynajmującego na rzecz Spółki. Umowy przewidują, że wszelkie ulepszenia, które są na stałe zainstalowane w lokalu, przechodzą na własność wynajmującego. Pozostawione nakłady w postaci inwestycji w obcym środku trwałym są wykreślane z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Spółkę.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego z następującymi pytaniami:

• Czy podatek od towarów i usług odliczony w momencie ponoszenia nakładów powinien zostać skorygowany zgodnie z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług w razie wygaśnięcia umów najmu w przypadkach opisanych w stanie faktycznym,

• Jeśli tak, to w jaki sposób - jednorazowo, 5 czy 10 lat,

• Od jakiej wartości powinna być dokonywana korekta,

• Od którego momentu liczyć moment oddania do użytkowania inwestycji podlegającej korekcie.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy wskazał, że, wobec braku uregulowań, które wprost dotyczyłyby kwestii korekty podatku naliczonego w związku z nakładami na obce środki trwałe, należy zastosować zasady wynikające z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przepisy art. 91 ust. 2 ww. ustawy odsyłają podatników do przepisów o podatku dochodowym dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, w świetle których inwestycja w obcym środku trwałym stanowi u inwestora odrębny od nieruchomości środek trwały podlegający amortyzacji według zasad określonych dla takich środków trwałych, a nie według zasad odnoszących się do nieruchomości.

Zatem należy stwierdzić, że wydatki poniesione przez Spółkę na inwestycje w lokalach należących do wynajmującego o wartości przekraczającej 15.000 zł (ulepszenia lokali) ujęte w ewidencji środków trwałych Spółki jako obcy środek trwały podlegający amortyzacji, należy traktować jak wydatki na zakup odrębnego środka trwałego.

W związku z tym, inwestycje w obcym środku trwałym (lokalu), polegające na jego ulepszeniu stanowią odrębny od lokalu (nieruchomości) środek trwały. Korekta podatku naliczonego odnoszącego się do takiego środka trwałego powinna być d...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę