Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

3 grudnia 2012

Zawieszenie działalności a obowiązek dokonywania przeglądów kasy

172

Rozpocząłem działalność gospodarczą w 2010 roku i jednocześnie ewidencjonowałem obrót przy zastosowaniu kasy fiskalnej, od której odliczyłem ulgę. Zgłosiłem zawieszenie działalności gospodarczej od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku. W związku z zawieszeniem działalności, w 2012 roku nie dokonałem w przeglądu technicznego kasy. Czy w zaistniałej sytuacji ciąży na mnie obowiązek zwrotu odliczonej kwoty wydatkowanej na zakup kasy?

 ODPOWIEDŹ

Nie, nie ma Pan obowiązku zwrotu ulgi ani w związku z faktem zgłoszenia zawieszenia działalności gospodarczej przed upływem trzyletniego okresu użytkowania kasy, ani z powodu braku przeglądu technicznego, pod warunkiem ponownego podjęcia zawieszonej działalności i wykonania obowiązkowego przeglądu.

UZASADNIENIE

Stosownie do art.111 ust.4 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Ulga na zakup kasy fiskalnej jest więc przywilejem, z którego Podatnik może skorzystać, jednakże wyłącznie po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków.

Podatnik, który rozpoczął ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej oraz dokonał odliczenia przysługującej mu ulgi z tytułu jej zakupu wypełniając wszystkie wymagane warunki, może w określonych przypadkach stracić prawo do tego odliczenia oraz być zmuszonym do zwrotu otrzymanej kwoty. Zgodnie z art.111 ust.6 powołanej ustawy, podatnicy są bowiem obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadkach naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust.7 pkt 1 i 2. Zatem przesłanka wymagalnego zwrotu ulgi z tytułu braku obowiązkowego przeglądu technicznego wynika bezpośrednio z zapisów ustawy o VAT.

Jednocześnie na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art.111 ust.7 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, określił przypadki, warunki i tryb zwrotu przez podatnika kwot, o których mowa w ust.6, oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z jej odliczeniem (zwrotem), powodujące konieczność dokonania przez Podatnika zwrotu. Stosownie zatem do §6 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rej...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę