Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

2 stycznia 2012

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2012

140

Wbrew utartej już od kilku lat tradycji, ustawodawca nie uchwalił z końcem roku 2011 kolejnej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Jednakże od 1 stycznia 2012 roku wchodzi w życie klika przepisów wynikających z poprzednich nowelizacji. Warto o nich pamiętać.

Zmiana stawki podatku w przypadku dostawy odzieży niemowlęcej i obuwia dziecięcego;W ustawie z dnia 18.03.2011 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach ustawodawca uchylił, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku, pozycje 76 i 77 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, znosząc tym samym preferencyjną, 8% stawkę podatku w odniesieniu do dostawy odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego. Oznacza to, że od początku 2012 roku dostawa tych towarów będzie opodatkowana podstawową stawką podatku, czyli 23%. Zmiana ta stanowi wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 28 października 2010 roku w sprawie C-49/09 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.Zmiana w zakresie częściowego odliczania podatku naliczonego;Ustawa z dnia 18.03.2011 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach wprowadziła pewne zmiany w art.90 ust.10 ustawy o VAT, dotyczącym częściowego odliczania podatku od towarów i usług tzw. strukturą (wyliczaną jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku naliczonego w całkowitym rocznym obrocie).Przed zmianą przepisów, w przypadku gdy tak wyliczona proporcja:

  • przekraczała 98% podatnik miał prawo do obniżenia całości podatku naliczonego,

  • nie przekraczała 2% podatnik w ogóle nie miał prawa do odliczenia VAT.

Po zmianie przepisów, w przypadku gdy tak obliczona proporcja:

  • - przekroczy 98% - podatnik ma prawo do obniżenia całości podatku naliczonego jedynie w przypadku, gdy kwota podatku niepodlegająca odliczeniu wynikająca z proporcji, w skali roku byłaby mniejsza niż 500zł. W pozostałych przypadkach podatnicy są obowiązani do odliczania VAT naliczonego w oparciu o proporcję, nawet gdy przekroczy ona 98% UWAGA: Zgodnie z art.90 ust.4 ustawy o podatku od towarów i usług, proporcję zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Oznacza to, że jeżeli wyliczona przez podatnika proporcja przekroczy 99%, może on odliczyć całość podatku.

  • - nie przekroczy 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%, ale ma również prawo do odliczenia podatku w oparciu o wyliczoną proporcję.

W tym miejscu należy również przypomnieć, że w omawianej nowelizacji ustawodawca zrezygnował z zawartego w art.91 ust.1 ustawy o VAT zapisu, który pozwalał podatnikom na niedokonywanie rocznej korekty podatku naliczonego w przypadku, gdy różnica pomiędzy proporcją obliczoną dla zakończonego roku podatkowego a proporcją obliczoną dla roku poprzedniego nie przekraczała 2 punktów procentowych.Zgodnie z przepisem przejściowym art.8 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach, począwszy od korekt dokonywanych za 2011 rok (których dokonuje się w rozliczeniu za pierwszy okres rozliczeniowy 2012 roku), należy zastosować wyżej opisane znowelizowane zasady.Więcej informacji na temat częściowego odliczenia oraz korekty podatku naliczonego prezentujemy w Dziale II „Gorący temat” naszego pisma.

Uproszczone zasady rejestracji i rozliczania VAT przez zagranicznych przewoźników świadczących usługi międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób;Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym wprowadziła do ustawy o podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2012 roku przepisy art.134a-134c, dające możliwość stosowania szczególnej procedury rejestracji i rozliczania VAT przez podatników świadczących wyłącznie usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej i posiadających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego.Zgodnie z tą procedurą, przewoźnicy ci mogą złożyć drogą elektroniczną do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania ze szczególnej procedury...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę