Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

6 kwietnia 2011

04.04.2011 Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

220

Wersja obowiązująca od 06.04.2011 do 30.06.2011

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

06.04.2011 - 30.06.2011 (aktualnie wyświetlana)

Dz.U.2011.73.392

01.07.2011 - 21.09.2011 

zm. Dz.U. 2011.136.798

22.09.2011 - 31.12.2011

zm. Dz.U. 2011.198.1174

01.01.2012 - 07.02.2012

zm. Dz.U. 2011.292.1716

08.02.2012 - 31.12.2012

zm. Dz.U. 2012 poz. 140

01.01.2013 - 31.03.2013

zm. Dz.U. 2012 poz. 1485

tj. Dz.U. 2013 poz. 247

01.04.2013 - 31.12.2013

zm. Dz.U. 2013 poz. 362

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 4 kwietnia 2011 r.w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 19 ust. 22, art. 28o, art. 82 ust. 3, art. 86 ust. 21, art. 92 ust. 1 pkt 3, art. 106 ust. 12, art.146d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1Przepisy ogólne

§ 1.  Rozporządzenie określa:

1) późniejszy niż wymienione w art. 19 ust. 1-21 oraz w art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", termin powstania obowiązku podatkowego; 

2) miejsce świadczenia przy dostawie towarów, wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, imporcie towarów i świadczeniu usług, inne niż wskazane w art. 22-26 oraz w art. 28b-28n ustawy;

3) towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8%, oraz warunki stosowania obniżonej stawki;

4) towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 0%, oraz warunki stosowania obniżonej stawki;

5) zwolnienia od podatku inne niż określone w art. 43-81 ustawy oraz szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień;

6) przypadki, w których zastosowanie ma inny niż określony w art. 86 ust. 10 ustawy termin obniżenia kwoty podatku należnego;

7) przypadki, gdy kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu;

8) inny niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania, w odniesieniu do niektórych rodzajów usług lub towarów.

§ 2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) podatku - rozumie się przez to podatek od towarów i usług;

2) podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług;

3) zarejestrowanym podatniku - rozumie się przez to podatnika zarejestrowanego na podstawie art. 96, art. 97 lub art. 157 ustawy;

4) podmiotach - rozumie się przez to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne;

5) numerze identyfikacji podatkowej - rozumie się przez to numer, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;

6) sprzedawcy - rozumie się przez to podatnika, który wykonuje czynności, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy;

7) nierezydencie - rozumie się przez to nierezydenta w znaczeniu określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. nr 141, poz. 1178, z późn. zm.);

8) rachunku bankowym - rozumie się przez to rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach.

Rozdział 2Inne terminy powstania obowiązku podatkowego

§ 3.  1. W przypadku świadczenia usług turystyki opodatkowanych według szczególnej procedury, o której mowa w art. 119 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ustalenia marży, nie później jednak niż 15. dnia od dnia wykonania usługi.

2. W przypadku świadczenia usług na rzecz sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym sądy te lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zleciły wykonanie określonych czynności związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.

3. W przypadku przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.

Rozdział 3Określenie innego miejsca świadczenia

§ 4.  W przypadku świadczenia, środkami transportu morskiego lub lotniczego, usług międzynarodowego transportu:

1) osób lub

2) towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy- miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju.

§ 5.  W przypadku świadczenia usług transportu towarów na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy, będącego usługobiorcą tych usług, posiadającego na terytorium kraju siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości poza terytorium Unii Europejskiej, miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie odbywa się transport.

§ 6.  W przypadku gdy nabywane usługi, o których mowa w art. 119 ust. 8 ustawy, są usługami transportu międzynarodowego świadczonymi środkami transportu morskiego lub lotniczego, usługi te dla opodatkowania stawką podatku w wysokości 0% usług turystyki uznaje się za usługi świadczone poza terytorium Unii Europejskiej.

Rozdział 4Towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8%, oraz warunki stosowania obniżonej stawki

§ 7.  1. Stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla:

1) towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;

3) robót konserwacyjnych dotyczących:

a) obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,

b) lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

2. Przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont.

3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekracza 50% tej podstawy.

4. Obniżoną do wysokości 8% stawkę podatku stosuje się również do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu:

1) makuchów i innych pozostałości stałych z tłuszczów i olejów roślinnych; mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy (PKWiU ex 10.41.4), (CN ex 2304 00 00, 2305 00 00, 2306 i 1208),

2) siarczanu magnezowego (siarczanu magnezu) (PKWiU ex 20.13.41.0), (CN ex 2833 21 00),

3) azotanu wapniowego i azotanu magnezu (PKWiU ex 20.13.42.0), (CN ex 2834 29 80),

4) związków fosforowych do mieszanek paszowych (PKWiU ex 20.13.42.0), (CN 2835),

5) chlorku potasu (PKWiU ex 20.15.51.0), (CN 3104 20),

6) azotanu potasu (saletry potasowej) (PKWiU ex 20.15.76.0), (CN ex 2834 21 00),

7) nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych, innych niż wymienione w załączniku nr 3 do ustawy

- wyłącznie przeznaczonych do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz, jeżeli ich nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

5. Przepis ust. 4 stosuje się:

1) do dostawy - pod warunkiem że nabywca tych towarów złoży sprzedawcy pisemne oświadczenie, że jest podatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, a nabywane towary przeznaczy do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej;

2) do importu - pod warunkiem że importer tych towarów złoży organowi celnemu pisemne oświadczenie, że jest podatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, a importowane towary przeznaczy do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz w prowadzonym przez niego go...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź