Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

1 grudnia 2008

07.04.2004 Potwierdzanie zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

0 552

Wersja obowiązująca od 01.12.2008 do 31.12.2013

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

13.04.2004 - 30.11.2008

Dz.U.2004.58.559

01.12.2008 - 31.12.2013 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U.2008.211.1332

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) niezbędne elementy:

a) wniosku o potwierdzenie zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "wnioskiem",

b) potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) przypadki, w których właściwa jednostka, która na podstawie art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 218/92 (Dz. Urz. UE L 264 z 15.10.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 01, str. 392), dokonuje z innymi państwami członkowskimi wymiany informacji o podatku od towarów i usług oraz o podatku od wartości dodanej, zwana dalej "biurem wymiany informacji o podatku VAT", wydaje pisemne potwierdzenie, o którym mowa w pkt 1 lit. b.

§ 2. Wniosek powinien zawierać co najmniej:

1) nazwę lub imię i nazwisko oraz adres podmiotu;

2) numer rejestracyjny podmiotu, przyznany przez państwo członkowskie dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, wraz z kodem...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź