Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

27 stycznia 2012

22.12.2011 Przypadki i tryb zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

0 411

Wersja obowiązująca od 27.01.2012 do 31.12.2013

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.01.2016 - ...

zm. Dz.U. 2015 poz. 2320

28.04.2015 - 31.12.2015

zm. Dz.U. 2015 poz. 514

01.01.2014 - 27.04.2015

t.j. Dz.U. 2015 poz. 72

zm. Dz.U. 2013 poz. 1713

27.01.2012 - 31.12.2013 (aktualnie wyświetlana)

Dz.U. 2012 poz. 32

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r.w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

Na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa przypadki i tryb zwrotu podatku od towarów i usług:

1) Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju oraz ich personelowi cywilnemu;

2) wielonarodowym kwaterom oraz ich personelowi cywilnemu;

3) dowództwom sojuszniczym oraz osobom upoważnionym.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) siłach zbrojnych - należy przez to rozumieć siły zbrojne zgodnie z art. I ust. 1 lit. a Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257 oraz z 2008 r. Nr 170, poz. 1052);

2) personelu cywilnym - należy przez to rozumieć personel cywilny zgodnie z art. I ust. 1 lit. b umowy, o której mowa w pkt 1;

3) Państwie wysyłającym - należy przez to rozumieć państwo zgodnie z art. I ust. 1 lit. d umowy, o której mowa w pkt 1;

4) dowództwie sojuszniczym - należy przez to rozumieć Dowództwo Sojusznicze zgodnie z art. 1 lit. c Protokołu dotyczącego statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 64, poz. 746);

5) podatku - należy przez to rozumieć podatek od towarów i usług;

6) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

7) organie wojskowym - należy przez to rozumieć Ministra Obrony Narodowej lub upoważnionego przez niego właściwego dowódcę rodzaju sił zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych oraz Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub upoważnionego przez nich dowódcę wojskowej jednostki budżetowej;

8) Kwaterze - należy przez to rozumieć Kwaterę Główną, o której mowa w art. 2 lit. b Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, sporządzonej w Szczecinie dnia 5 września 1998 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 21, poz. 259);

9) personelu zagranicznym Kwatery - należy przez to rozumieć osoby oddelegowane do Kwatery Głównej Korpusu lub zatrudnione w Kwaterze Głównej Korpusu przez każdą ze Stron Konwencji, niemające stałego miejsca zamieszkania w Polsce;

10) członkach rodzin personelu zagranicznego Kwatery - należy przez to rozumieć współmałżonków oraz dzieci będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 9;

11) fakturze - należy przez to rozumieć fakturę w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług;

12) terytorium kraju - należy przez to rozumieć terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

13) Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy - należy przez to rozumieć Centrum Szkolenia Sił Połączonych, uważane za Dowództwo Sojusznicze, o którym mowa w artykule II ust. 2.4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) dotyczącej ustanowienia i wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej dnia 13 kwietnia 2005 r. w Brukseli (Dz.U. Nr 227, poz. 1945);

14) osobach upoważnionych - należy przez to rozumieć osoby upoważnione, o których mowa w artykule VII ust. 7.13 umowy, o której mowa w pkt 13.

Rozdział 2Przypadki i tryb zwrotu podatku Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju

§ 3. 1. Zwrot podatku przysługuje organowi wojskowemu, który nabył na terytorium kraju:

1) towary i usługi na rzecz sił zbrojnych, przeznaczone wyłącznie do użytku tych sił lub ich personelu cywilnego, w tym również do zaopatrzenia ich mes i kantyn, jeżeli siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych;

2) paliwa, oleje lub smary, zwane dalej „paliwami”, a następnie udostępnił odpłatnie siłom zbrojnym wyłącznie do użytku w służbowych pojazdach, statkach powietrznych i okrętach tych sił lub ich personelu cywilnego, podczas ich pobytu na terytorium kraju.

2. Zwrot podatku przysługuje w przypadku, gdy siły zbrojne w całości dokonały zapłaty należności za nabyte towary, w tym paliwa, i usługi.

3. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty podatku podlegającej zwrotowi organowi wojskowemu jest wykaz, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 1, oraz faktura wystawiona przy zakupie towarów, w tym paliw, lub usług.

§ 4. 1. Zwrot podatku następuje na wniosek organu wojskowego, zwany dalej „wnioskiem”. Wniosek jest składany w terminie do 90 dni po zakończeniu pobytu sił zbrojnych na terytorium kraju.

2. Wniosek składa się do:

1) Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście - w przypadku zakupów dokonywanych przez Ministra Obrony Narodowej lub upoważnionego przez niego Dowódcę Wojsk Lądowych, Dowódcę Sił Powietrznych, Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych oraz Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub odpowiednio upoważnionych przez nich dowódców wojskowych jednostek budżetowych,

2) Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni - w przypadku zakupów dokonywanych przez Dowódcę Marynarki Wojennej lub upoważnionego przez niego dowódcę wojskowej jednostki budżetowej,

3) Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto - w przypadku zakupów dokonywanych przez Dowódcę Wojsk Specjalnych lub upoważnionego przez niego dowódcę wojskowej jednostki budżetowej

 - zwanych dalej „naczelnikiem urzędu skarbowego”.

3. Wniosek zawiera:

1) określenie okresu pobytu sił zbrojnych na terytorium kraju;

2) kwotę podatku, o której zwrot ubiega się organ wojskowy, z wyszczególnieniem kwot podatku związanych z nabyciem towarów i usług na poszczególne cele, o których mowa w § 3 ust. 1;

3) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.

4. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

1) wykaz towarów (usług) przekazanych (świadczonych) odpłatnie siłom zbrojnym i ich personelowi cywilnemu, zawierający:

 a) oznaczenie Państwa wysyłającego,

 b) określenie rodzaju towarów i usług, a w przypadku towarów również ich ilość,

 c) poświadczenie odbioru towarów i usług,

 d) wyliczenie kwoty podatku na podstawie faktur nabycia;

2) listę personelu sił zbrojnych oraz personelu cywilnego;

3) oryginały faktur, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku, albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli oryginały tych faktur zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego;

4) kopie faktur obciążających siły zbrojne za udostępnione paliwa.

5. W przypadku faktur w formie elektronicznej wnioskodawca przesyła, w tym udostępnia, w formie elektronicznej te faktury w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 5. 1. Zwrot podatku jest dokonywany przez urząd skarbowy w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 90 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 4 i 5.

2. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku lub dołączonych do niego dokumentów naczelnik urzędu skarbowego przekazuje wniosek wraz z kwestionowanymi dokumentami do zaopiniowania organowi sprawującemu, na podstawie odrębnych przepisów, nadzór nad organem wojskowym, a w przypadku Ministra Obrony Narodowej temu organowi.

3. Opinia jest składana do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku przez organ, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku, o którym mowa w § 6, wniosek jest opiniowany przez Ministra Obrony Narodowej.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 4, zwrot podatku może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii organu, o którym mowa w ust. 2. Od kwot zwróconych w terminie późniejszym nie przysługują odsetki za zwłokę.

6. Po dokonaniu zwrotu podatku urząd skarbowy zwraca faktury, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 3 i 4, wnioskodawcy.

§ 6. 1. Zwrot podatku przysługuje również dowództwom sojuszniczym nabywającym towary i usługi na terytorium kraju w związku z pobytem sił zbrojnych, jeżeli siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych.

2. Przepisy § 3 ust. 3 oraz § 4 i 5 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. W przypadku gdy zwrot podatku jest dokonywany na rachunek bankowy w kraju innym niż Rzeczpospolita Polska, urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego, nie ponosi kosztów związanych z dokonaniem tego zwrotu.

4. Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli dotyczy on towarów i usług, objętych zwrotem podatku na podstawie § 3-5.

§ 7. Zwrot podatku, o którym mowa w § 3-6, nie dotyczy kwot podatku, które zostały zwrócone na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział 3Przypadki i tryb zwrotu podatku Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego i członkom personelu Kwatery

§ 8. 1. Zwrot podatku, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje:

1) Kwaterze - z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów i usług przeznaczonych na potrzeby własne Kwatery w celu utworzenia, budowy i działalności Kwatery oraz towarów przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn, prowadzonych na terenie Kwatery, i tam sprzedawanych;

2) personelowi zagranicznemu Kwatery lub członkom jego rodzin - z tytułu nabycia towarów i usług na terytorium kraju, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe.

2. W przypadku nabycia samochodów osobowych lub innych pojazdów przez personel zagraniczny Kwatery zwrot podatku przysługuje wyłącznie temu personelowi w odniesieniu do:

1) jednej sztuki samochodu osobowego,

2) innych pojazdów - w miarę uzasadnionych potrzeb

- nie częściej niż raz na trzy lata.

3. Zwrot podatku z tytułu nabycia samochodów osobowych lub innych pojazdów przysługuje pod warunkiem, że samochody te lub inne pojazdy nie zostaną odstąpione podmiotom innym niż wymienione w ust. 2, przez okres 3 lat od dnia ich nabycia.

4. Kradzież samochodu osobowego lub innego pojazdu, o którym mowa w ust. 2, lub jego utrata na skutek całkowitego zniszczenia, wyłączającego, na podstawie odrębnych przepisów, jego ponowne dopuszczenie do ruchu drogowego, nie narusza warunków zwrotu przewidzianych w ust. 3, pod warunkiem posiadania przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, korzystające z takiego zwrotu zaświadczenia, wydanego przez właściwy organ Policji, stwierdzającego dokonanie kradzieży pojazdu lub jego całkowite zniszczenie.

§ 9. 1. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi Kwaterze oraz personelowi zagranicznemu Kwatery i członkom jego rodzin jest faktura wystawiona przy zakupie towarów, potwierdzająca ich nabycie przez Kwaterę lub personel zagraniczny Kwatery, jak również członków ich rodzin.

2. Zwrot podatku zawartego w cenach towarów nabytych przez Kwaterę oraz przez personel zagraniczny Kwatery i członków jego rodzin obejmuje kwotę podatku określoną w fakturze.

3. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach.

4. Oryginał faktury wraz z jedną kopią otrzymuje nabywca.

5. Przepisy ust. 3 i 4 nie mają zastosowania do faktur przesyłanych, w tym udostępnianych, w formie elektronicznej.

§ 10. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany jest przez Kwaterę Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

2. Wniosek w sprawie zwrotu podatku określa:

1) kwotę podatku, o której zwrot ubiega się Kwatera oraz personel zagraniczny Kwatery i członkowie jego rodzin, z wyszczególnieniem kwoty podatku związanego z nabyciem towarów lub usług na cele Kwatery oraz cele prywatne personelu zagranicznego i członków jego rodzin;

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.

3. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

1) wykaz towarów i usług nabytych przez Kwaterę, z wyszczególnieniem towarów lub usług przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn, prowadzonych na terenie Kwatery;

2) listę personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin, którym przysługuje zwrot podatku z tytułu nabycia towarów lub usług na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych towarów lub usług oraz kwot podatku przypadających do zwrotu;

3) oryginały faktur, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku, albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli oryginały tych faktur zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

4. W przypadku faktur w formie elektronicznej wnioskodawca przesyła, w tym udostępnia, w formie elektronicznej te faktury w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

5. Wniosek składany jest za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek, przy uwzględnieniu kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych w danym kwartale.

§ 11. 1. Zwrotu podatku dokonuje Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany we...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź