Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Gmina w styczniu 2022 roku będzie wystawiała faktury na dostawę energii cieplnej za miesiąc grudzień 2021 roku. Stawka podatku VAT od 1 stycznia 2022 roku wynosi 8%. Jaką stawkę VAT należy zastosować do przedmiotowej sprzedaży 23% czy 8%?

Odpowiedź
Za dostawę energii cieplnej w grudniu 2021 roku Gmina powinna wystawić fakturę za stawką VAT 23% bowiem zmiana stawki VAT na 8% dotyczy dostaw od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku.

POLECAMY

Uzasadnienie
Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 17 grudnia 2021 r. wprowadził zmiany do rozporządzenia z 25 marca 2020 roku w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz z warunków stosowania stawek obniżonych dodając m.in. § 10e w  brzmieniu:
„§ 10e. Od dnia 1 stycznia 2022 roku do  dnia 31 marca 2022  roku obniżoną do  wysokości 8% stawkę podatku stosuje się do  dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00) i energii cieplnej, z zastrzeżeniem art. 44 pkt 2 i art.  45 ust. 1 pkt 10 ustawy.”
Zgodnie z zasadą ogólną uregulowaną w art. 19a  ust. 1  ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.
W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. Natomiast, gdy usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną 
z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.
Z kolei zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 lit a ustawy z tytułu dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego obowiązek podatkowy powstaje z  chwilą wystawienia faktury - o ile fakturę wystawiono terminowo, tj. nie później z upływem terminu płatności.
Zatem, w tej sytuacji obowiązek podatkowy jest uzależniony od momentu wystawienia faktury jednak powstaje nie później niż w momencie upływu terminu płatności.
Obowiązek podatkowy natomiast to, zgodnie z art. 4 ustawy Ordy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź