Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

1 stycznia 2010

24.12.2009 Wnioski o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej

0 834

Wersja obowiązująca od 01.01.2010 r. do 13.12.2010 r.

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.01.2010 - 13.12.2010 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U.2009.224.1800

14.12. 2010 - ...

zm. Dz.U.2010.236.1556

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 24 grudnia 2009 r.w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej

Na podstawie art. 89 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa informacje, jakie powinien zawierać wniosek podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", ubiegającego się o zwrot podatku od wartości dodanej w odniesieniu do nabytych przez niego towarów i usług lub w odniesieniu do zaimportowanych przez niego towarów wykorzystywanych do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium kraju oraz sposób opisu niektórych informacji, warunki i termin składania wniosków.

§ 2. 1. Wniosek o zwrot składany jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.

2. Informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej, oraz sposób opisu niektórych informacji określa załącznik do rozporządzenia.

3. Wniosek uznaje się za złożony, jeżeli podatnik przedstawi wszystkie informacje, o których mowa w ust. 2.

4. Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 2, zawarte w złożonym wniosku będą zawierały pomyłki, podatnik może dokonać korekty wniosku.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

ZałącznikInformacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej, oraz sposób opisu niektórych informacji

1. Urząd skarbowy, za pośrednictwem którego przekazywany jest wniosek.

2. Państwo członkowskie, do którego kierowany jest wniosek.

3. Cel złożenia wniosku (nowy wniosek/korekta).

4. Dane dotyczące wniosku, do którego odnosi się korekta:

a) numer wniosku,

b) data wniosku.

5. Dane dotyczące podatnika (wnioskodawcy):

a) dane identyfikacyjne podatnika:

- nazwisko i imię,

- pełna nazwa firmy,

b) rodzaj podatnika (podatnik niebędący osobą fizyczną lub osoba fizyczna),

c) dokładny adres zamieszkania/siedziby,

d) adres e-mail,

e) Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika.

6. Osoba reprezentująca podatnika1):

a) nazwisko i imię,

b) dokładny adres,

c) adres e-mail,

d) numer identyfikacyjny.

7. Rodzaj prowadzonej działalności - wskazanie czwartego poziomu kodów NACE Rev. 2, zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1893/20062), na podstawie art. 2 rozporządzenia nr 1174/20093) lub opis tekstowy.

8. Okres, do którego odnosi się wniosek:

a) od (dzień, miesiąc, rok),

b) do (dzień, miesiąc, rok).

9. Oświadczenie podatnika, że w państwie członkowskim, do którego kierowany jest wniosek, w okresie, do którego odnosi się wniosek, podatnik nie dokonywał dostaw towarów lub świadczenia usług, z wyjątkiem:

a) usług transportu i usług pomocniczych do takich usług, zwolnionych zgodnie z przepisami państwa członkowskiego zwrotu implementującymi przepisy art. 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 lub 160 dyrektywy 2006/112/WE,

b) dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz osoby zobowiązanej do zapłaty podatku od wartości dodanej zgodnie z przepisami państwa członkowskiego zwrotu implementującymi przepisy art. 194-197 i art. 199 dyrektywy 2006/112/WE.

10. Dane dot...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.