Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

18 września 2013

27.08.2013 Kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

0 848

Obowiązuje od 01.10.2013. Zastąpiło poprzednie rozporządzenie z 28.11.2008 r.

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.10.2013 - ... (aktualnie wyświetlana)

Dz.U. 2013 poz. 1076

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKIz dnia 27 sierpnia 2013 r.w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące;

2) sposób oznaczania pamięci fiskalnej kas rejestrujących numerami unikatowymi oraz warunki ich przydzielania;

3) dokumenty, które powinny być dołączone do kasy rejestrującej przy wprowadzaniu jej do obrotu;

4) dane, które powinien zawierać wniosek producenta krajowego albo podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących o wydanie potwierdzenia wymienionego w art. 111 ust. 6b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, jak również rodzaje dokumentów, w tym oświadczeń, oraz kas rejestrujących wzorcowych do badań i innych urządzeń, które mają być przedstawione lub dostarczone wraz z wnioskiem;

5) okres, na który jest wydawane potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy;

6) zakres badań kas rejestrujących oraz rodzaje danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 111 ust. 6e ustawy.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dokumencie fiskalnym – rozumie się przez to paragon fiskalny, fakturę i raport fiskalny;

2) drukarce kasy – rozumie się przez to urządzenie drukujące wszystkie dokumenty dopuszczone programem pracy kasy do druku przez daną kasę;

3) fiskalizacji kasy – rozumie się przez to jednokrotną i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego;

4) kasie – rozumie się przez to kasę rejestrującą;

5) kasie z elektronicznym zapisem kopii – rozumie się przez to kasę konstrukcyjnie dostosowaną do sporządzania kopii drukowanych dokumentów fiskalnych i wydruków niefiskalnych w postaci zapisu na informatycznych nośnikach danych; 

6) logo fiskalnym – rozumie się przez to symbol graficzny, którego wzór określony został w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

7) module fiskalnym kasy – rozumie się przez to urządzenie ewidencjonujące obrót i wyliczające kwoty podatku, a także sterujące w jednoznaczny sposób wydrukiem wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę oraz wyświetlaczem kasy;

8) numerze identyfikacji podatkowej podatnika (NIP) – rozumie się przez to numer identyfikacji podatkowej podatnika w rozumieniu przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;

9) numerze kontrolnym – rozumie się przez to skrót kryptograficzny generowany przy wykorzystaniu niesymetrycznego algorytmu kryptograficznego zgodnego z normą PN-ISO/IEC 10118-3:1999 lub podpis niekwalifikowany generowany przez kasę o długości klucza co najmniej 160 bitów, umieszczany na drukowanych przez kasę dokumentach fiskalnych, potwierdzający, że dokument został wydrukowany przez daną kasę;

10) numerze unikatowym kasy – rozumie się przez to indywidualny i niepowtarzalny numer nadawany pamięci fiskalnej kasy, identyfikujący każdą kasę z zainstalowaną w niej pamięcią fiskalną, który nie może być przypisany innym urządzeniom;

11) pamięci fiskalnej – rozumie się przez to urządzenie zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające jednokrotny, niezmienialny zapis danych pod kontrolą programu pracy kasy, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia, oraz wielokrotny odczyt tych danych;

12) pamięci operacyjnej – rozumie się przez to pamięć wielokrotnego zapisu zawartą w module fiskalnym, pracującą pod kontrolą programu pracy kasy, w której są rejestrowane dane w postaci cyfrowej pochodzące z ewidencji sprzedaży wykonywanych przez kasę, do momentu skasowania tych danych po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego lub poprzez procedurę awaryjnego zerowania pamięci operacyjnej niedostępną dla użytkownika kasy;

13) pamięci podręcznej – rozumie się przez to pamięć wielokrotnego zapisu zawartą w module fiskalnym kas z elektronicznym zapisem kopii wydruków, pracującą pod kontrolą programu pracy kasy, w której są rejestrowane dane w postaci cyfrowej zawierające elektroniczne kopie dokumentów drukowanych przez kasę, do momentu skasowania tych danych po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego i zapisu tych danych na informatycznych nośnikach danych;

14) paragonie fiskalnym – rozumie się przez to wydrukowany przez kasę dla nabywcy w momencie sprzedaży dokument potwierdzający dokonaną transakcję sprzedaży;

15) paragonie fiskalnym anulowanym – rozumie się przez to wydrukowany przez kasę w momencie sprzedaży dokument potwierdzający niezakończoną transakcję sprzedaży, z oznaczeniem „PARAGON FISKALNY” bez podanej łącznej wartości sprzedaży i bez numeru kolejnego paragonu fiskalnego, zakończony napisem „ANULOWANY”, datą, godziną i minutą wydruku, numerem kasy, oznaczeniem kasjera oraz numerem unikatowym;

16) podatku – rozumie się przez to podatek od towarów i usług;

17) podatniku – rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług;

18) podmiocie dokonującym wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas – rozumie się przez to osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną mającą siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dokonała wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas i wprowadza je do obrotu;

19) producencie krajowym – rozumie się przez to osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną mającą siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wytworzyła i wprowadza do obrotu kasy;

 20) programie aplikacyjnym – rozumie się przez to program współpracujący z programem pracy kasy, odpowiedzialny za prawidłowe zaprogramowanie funkcji kasy oraz zabezpieczający przed wprowadzeniem do kas funkcji, rozwiązań technicznych i programowych niedopuszczonych programem pracy kasy;

21) programie archiwizującym – rozumie się przez to zewnętrzny program umożliwiający w systemach ogólnie dostępnych odczyt, prezentację i sprawdzenie danych zapisanych na informatycznych nośnikach danych;

22) programie do odczytu pamięci fiskalnej – rozumie się przez to zewnętrzny program współpracujący z programem pracy kasy umożliwiający w systemach ogólnie dostępnych odczyt, wyświetlenie i wydruk danych zapisanych w pamięci fiskalnej kasy oraz zapisanie na informatycznym nośniku danych raportów fiskalnych okresowych za wyznaczony okres;

23) programie pracy kasy – rozumie się przez to program zainstalowany w module fiskalnym, odpowiedzialny za realizację funkcji kasy, zapewniający prawidłowy, jednokrotny i niezmienialny zapis wysokości obrotu i kwot podatku w pamięci fiskalnej kasy oraz wydruk dokumentów fiskalnych i wydruków niefiskalnych, a także zapis kopii wydruków na informatycznych nośnikach danych w przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii;

24) raporcie fiskalnym (dobowym, okresowym, w tym miesięcznym, oraz rozliczeniowym) – rozumie się przez to dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku;

25) sprzedaży – rozumie się przez to czynności, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy;

26) stawce podstawowej podatku – rozumie się przez to stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, lub stawkę, która na okres przejściowy wskazany w ustawie zastępuje tę stawkę;

27) sumie kontrolnej programu – rozumie się przez to unikalny ciąg znaków wyznaczony za pomocą algorytmu zgodnego z normą PN-ISO/IEC 10118-3:1999, z zawartości programu pracy kasy;

28) urzędzie skarbowym – rozumie się przez to urząd skarbowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy;

29) wydruku niefiskalnym – rozumie się przez to każdy dokument wydrukowany przez kasę inny niż dokument fiskalny.

§ 3. Kasa jest urządzeniem samodzielnym lub może stanowić część składową systemu kasowego.

§ 4. Ze względu na konstrukcję, kasy dzieli się na:

1) kasy elektroniczne – kasy z programem aplikacyjnym, posiadające własną bazę danych o towarach i usługach z możliwością jej zmiany wyłącznie poprzez zdefiniowaną funkcję niezmiennego programu aplikacyjnego kasy;

2) kasy bez programu aplikacyjnego (drukarki fiskalne) – kasy sterowane poprzez interfejs komunikacyjny zewnętrznym programem aplikacyjnym, które nie zawierają bazy danych o towarach lub usługach, ale zawierają algorytm weryfikujący zmiany stawek podatkowych przypisanych do nazw towarów lub usług;

3) kasy komputerowe – kasy zbudowane na bazie komputera ze standardowym systemem operacyjnym z możliwością współpracy z komputerowym programem aplikacyjnym;

4) terminale kasowe – kasy bez programu aplikacyjnego, sterowane komputerowym programem aplikacyjnym uruchomionym na komputerze poza stanowiskiem sprzedaży i stanowiące wraz z nim zamknięty system kasowy;

5) kasy o zastosowaniu specjalnym – kasy, których konstrukcja i program pracy kasy uwzględniają szczególne zastosowanie tych kas i odpowiadają dodatkowym kryteriom i warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu.

Rozdział 2Szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy

§ 5. 1. Kasa musi odpowiadać następującym kryteriom:

1) zbudowana jest co najmniej z następujących elementów:

a) modułu fiskalnego kasy i pamięci fiskalnej,

b) drukarki kasy,

c) dwóch wyświetlaczy przeznaczonych do odczytu danych o wartości sprzedaży brutto, z których jeden musi zapewniać kupującemu łatwy odczyt wyświetlanej wartości sprzedaży,

d) zegara wskazującego datę i czas;

2) posiada pamięć fiskalną wbudowaną w miejscu niedostępnym dla użytkownika kasy, umieszczoną w gnieździe związanym nierozłącznie z obudową, zalanym twardą nieprzezroczystą masą oraz zabezpieczoną w sposób powodujący jego zniszczenie w momencie jego naruszenia;

3) posiada oprogramowanie identyfikowalne przez wersję programu i sumę kontrolną, które są wyznaczane, weryfikowane, drukowane oraz wyświetlane na wyświetlaczu kasy na żądanie operatora; wyznaczona suma kontrolna musi być porównywana z sumą kontrolną zapisaną w pamięci fiskalnej;

4) zawiera zabezpieczenia uniemożliwiające likwidację zapisów zawartych w ewidencjach i pamięci fiskalnej kasy, w szczególności z powodu braku zasilania;

5) zapewnia rejestrację w pamięci fiskalnej co najmniej 1830 raportów fiskalnych dobowych, 200 awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej kasy, 30 zmian stawek podatku;

6) zapewnia sterowanie lokalne zintegrowane z kasą, umożliwiające co najmniej wydruk raportów fiskalnych dobowych i okresowych bez konieczności korzystania z dodatkowych urządzeń;

7) posiada sygnalizację zapisu każdego z 30 ostatnich, możliwych do wykonania, raportów fiskalnych dobowych;

8) posiada zasilanie sieciowo-bateryjne, sieciowo-akumulatorowe, bateryjne lub akumulatorowe, które musi zapewnić wydruk minimum 200 paragonów fiskalnych, każdy o zawartości co najmniej 30 wierszy druku i raportu fiskalnego dobowego, w czasie 48 godzin od momentu zaniku zasilania sieciowego;

9) zawiera rozwiązania konstrukcyjne i w zakresie oprogramowania uniemożliwiające nieuprawnioną ingerencję w dane przetwarzane i rejestrowane przez kasę, a także zabezpieczające przed utratą lub zmianą tych danych w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych;

10) nie może zawierać rozwiązań konstrukcyjnych, technicznych i wykonywać funkcji, które mogą prowadzić do nieprawidłowego wyliczania obrotu i kwot podatku;

11) obudowa modułu fiskalnego kasy bez programu aplikacyjnego (drukarki fiskalnej) musi być zabezpieczona osobną plombą, zakładaną przez producenta krajowego albo podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas; przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.

2. Program pracy kasy musi być umieszczony we wbudowanej w kasę pamięci umieszczonej w module fiskalnym kasy, zapewniającej niezmienialność danych na poziomie nie mniejszym od liczby zapisów dokonanych w pamięci typu OTP.

3. Wyświetlacz powinien umożliwiać wyświetlenie znaków w liczbie nie mniejszej niż liczba znaków łącznej wartości sprzedaży brutto.

4. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, nie dotyczy kas, o których mowa w § 4 pkt 2–5, w których funkcję wyświetlacza dla operatora może spełniać monitor komputera.

5. Kasa zainstalowana w urządzeniach automatycznej sprzedaży towarów i usług powinna posiadać co najmniej jeden wyświetlacz, który ma zapewniać kupującemu odczyt wyświetlanej wartości sprzedaży, z zastrzeżeniem § 17 ust. 3.

6. Zmiana wskazań zegara przez użytkownika może być dokonana jedynie po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego, a przed rozpoczęciem rejestracji kolejnych sprzedaży, i nie może być większa niż o 2 godziny.

7. Kasa musi uniemożliwiać wykonanie raportu fiskalnego dobowego i okresowego oznaczonego datą i czasem wcześniejszymi niż data i czas ostatniego raportu fiskalnego dobowego zarejestrowanego w pamięci fiskalnej.

8. Dostęp do wnętrza kasy musi być zabezpieczony plombą producenta krajowego albo podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas, umieszczoną na obudowie kasy w sposób powodujący, że plomba jest nieusuwalna albo ulega zniszczeniu przy usuwaniu; sposób plombowania oraz zamknięcia obudowy kasy musi uniemożliwiać dostęp do elementów wewnętrznych kasy bez usunięcia plomby.

9. W przypadku umieszczenia plomby, o której mowa w ust. 8, przez uprawnionego serwisanta, plomba ta musi być oznaczona cechą identyfikującą tego serwisanta, nadaną przez producenta krajowego albo podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas. § 6. 1. Kasa o zastosowaniu specjalnym przeznaczona do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami, poza kryteriami określonymi w § 5, musi także odpowiadać następującym kryteriom:

1) jest połączona z taksometrem w sposób nierozłączny lub przez system złącza zabezpieczonego przed ingerencją użytkownika kasy lub osób trzecich, zapewniający transmisję danych rejestrowanych przez taksometr do kasy, a odłączenie lub uszkodzenie kasy uniemożliwiające jej działanie musi powodować blokadę działania taksometru najpóźniej powykonaniu operacji kończących kurs;

2) posiada zabezpieczenie dostępu do wnętrza kasy uwzględniające określone odrębnymi przepisami wymagania w zakresie nakładania cech zabezpieczających taksometrów;

3) w przypadku kas wyposażonych we wspólną z taksometrem płytę główną – posiada rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające wykonanie fiskalizacji bez naruszenia cech zabezpieczających taksometru.

2. W przypadku kasy, o której mowa w ust. 1:

1) funkcje wyświetlacza wartości usługi zaewidencjonowanej przez kasę, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. c, może pełnić wyświetlacz zespołu opłat lub zespołu dopłat taksometru;

2) zamiast zasilania, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 8, kasa musi posiadać zasilanie z instalacji pojazdu samochodowego oraz wewnętrzne zasilanie akumulatorowo-bateryjne, które powinno zapewniać wydrukowanie minimum 20 paragonów fiskalnych, każdy o zawartości 20 wierszy druku, w okresie 8 godzin od zaniku zasilania z instalacji pojazdu samochodowego.

3. Producent krajowy albo podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas umieszcza w książce kasy o zastosowaniu specjalnym zapis o typie taksometru współpracującego z daną kasą.

§ 7. Kasa musi odpowiadać następującym warunkom technicznym:

1) zawiera w pamięci fiskalnej niezmienialny numer unikatowy kasy;

2) zapisuje w pamięci fiskalnej co najmniej następujące dane:

a) informację o dacie i czasie rozpoczęcia oraz zakończenia pracy w trybie fiskalnym,

b) numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),

c) oznaczenia literowe od „A” do „G” służące użytkownikowi kasy do przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług, przy czym:

– literze „A” jest przyporządkowana stawka podstawowa podatku,

– literom od „B” do „G” odpowiadają pozostałe stawki podatku wprowadzane na poszczególne towary i usługi oraz zwolnienie od podatku,

d) wartość sprzedaży bez podatku (netto) według poszczególnych stawek podatku, wartość sprzedaży zwolnionej od podatku, kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku, łączną kwotę podatku i łączną wartość sprzedaży brutto,

e) numery, daty oraz godziny i minuty każdego z wykonanych raportów fiskalnych dobowych, a także liczbę paragonów fiskalnych objętych raportem oraz liczbę pozycji w raporcie,

f) numer, datę oraz godzinę i minutę awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej oraz informację o rozpoczęciu ewidencji sprzedaży przed zerowaniem i sposobie jego wykonywania,

g) sumę kontrolną programu pracy kasy wraz z oznaczeniem jego wersji,

h) liczbę i łączną wartość paragonów anulowanych;

3) zapewnia wyświetlenie wartości sprzedaży brutto na wyświetlaczu przeznaczonym do odczytu przez klienta;

4) sporządza równocześnie wydruki oryginałów i kopii paragonów fiskalnych dla każdej sprzedaży, z zastrzeżeniem § 19, wydruki raportów fiskalnych oraz może sporządzać faktury i ich kopie;

5) zapisuje w pamięci fiskalnej kasy dane, które muszą być zgodne z danymi zapisanymi na wydrukach raportów fiskalnych dobowych;

6) wszystkie dane zapisywane do pamięci fiskalnej muszą być zapisane w postaci zanegowanej. § 8. W kasach, o których mowa w § 4 pkt 2, komunikacja bezprzewodowa między programem aplikacyjnym a kasą musi być dostępna jedynie poprzez elementy konstrukcyjne i programowe zamknięte w obudowie kasy, i dozwolona jest jedynie za pośrednictwem szyfrowanego kanału komunikacyjnego z wykorzystaniem mechanizmów wzajemnej autoryzacji.

§ 9. Wszystkie dokumenty drukowane przez kasę i napisy wyświetlane na wyświetlaczach kasy muszą być w języku polskim.

§ 10. 1. Kasa musi umożliwiać wydruk paragonu fiskalnego zawierającego:

1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

2) numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);

3) numer kolejny wydruku;

4) datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;

5) oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;

6) nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiącyrozwinięcie tej nazwy;

7) cenę jednostkową towaru lub usługi;

8) ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;

9) wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;

10) wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów;

11) wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;

12) łączną kwotę podatku;

13) łączną kwotę sprzedaży brutto;

14) oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto;

15) kolejny numer paragonu fiskalnego;

16) numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;

17) numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy;

18) logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

2. Kasa musi umożliwiać wydruk informacji zawartych na paragonie fiskalnym w kolejności określonej w ust. 1, z wyjątkiem informacji o dacie oraz godzinie i minucie sprzedaży, a logo fiskalne i numer unikatowy kasy muszą być umieszczone centralnie w ostatniej linii paragonu fiskalnego.

3. Wysokość znaków alfanumerycznych na paragonie fiskalnym nie może być mniejsza niż 2,50 mm, liczba znaków w linii nie może być mniejsza niż 17, a liczba znaków przeznaczonych na nazwę towaru lub usługi nie może być mniejsza niż 12.

4. Łączna kwota sprzedaży brutto na paragonach fiskalnych, o której mowa w ust. 1 pkt 13, powinna być wyróżniona czcionką wytłuszczoną o wysokości stanowiącej co najmniej 150% wysokości innych znaków, z tym że dla kas z drukarkami igłowymi dopuszczalne jest również zastosowanie czcionki wytłuszczonej o szerokości wynoszącej co najmniej 150% szerokości innych znaków.

5. Szerokość taśmy paragonowej nie może być mniejsza niż 28 mm.

6. Paragon fiskalny musi być czytelny i zawierać wszystkie dane, o których mowa w ust. 1, pozwalające nabywcy na sprawdzenie prawidłowości dokonanej transakcji. § 11. 1. Kasa musi umożliwiać wydruk raportu fiskalnego dobowego zawierającego co najmniej:

1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

2) numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);

3) numer kolejny wydruku;

4) datę i czas wykonania raportu fiskalnego dobowego;

5) oznaczenie umieszczone centralnie „RAPORT FISKALNY DOBOWY”;

6) oznaczenie daty i czasu rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży objętej raportem fiskalnym dobowym;

7) kolejny numer raportu fiskalnego dobowego;

8) określenie literowe od „A” do „G” wraz z przypisanymi stawkami podatku VAT, przy czym literze „A” przyporządkowana jest stawka podstawowa podatku, literom od „B” do „G” powinny być przyporządkowane pozostałe stawki podatku VAT oraz zwolnienie od podatku;

9) osobno dla paragonów i faktur wartości sprzedaży bez podatku (netto) według poszczególnych stawek podatku, wartości sprzedaży zwolnionej od podatku, kwoty podatku według poszczególnych stawek;

10) łączną kwotę podatku;

11) łączną wartość sprzedaży brutto;

12) liczbę awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej wykonanych od ostatniego raportu fiskalnego dobowego oraz kolejne numery wykonanych awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej, daty i czas ich wykonania oraz przy każdym z zerowań oznaczenie literą „Z” – zerowanie zewnętrzne lub literą „W” – zerowanie wewnętrzne oraz symbolem „*” w przypadku rejestrowania sprzedaży pomiędzy wykonaniem poprzedniego raportu fiskalnego dobowego lub awaryjnego zerowania pamięci operacyjnej a wykonaniem opisywanego zerowania;

13) oznaczenie „WYKONANO ZMIANY W BAZIE TOWAROWEJ” oraz łączną liczbę zmian dla bazy obejmujących dodanie towaru, usunięcie towaru i zmianę przypisanej do towaru stawki podatkowej;

14) łączną liczbę paragonów fiskalnych anulowanych;

15) wartość paragonów fiskalnych anulowanych;

16) łączną liczbę paragonów fiskalnych;

17) łączną liczbę faktur;

18) łączną liczbę pozycji sumowaną od pkt 5 do pkt 17;

19) opis „WALUTA EWIDENCYJNA” i symbol waluty ewidencyjnej;

20) dla kas z elektronicznym zapisem kopii wydruków sumy narastająco z raportu na raport wartości kwot podatku według stawek z uwzględnieniem zerowania tych kwot i naliczania ponownie po zmianie waluty ewidencyjnej oraz łączną, narastającą wartość sprzedaży brutto;

21) dla kas z funkcją rozliczania recept refundowanych oznaczenie „ILOŚĆ WYCEN” oraz liczbę wycen wykonanych od ostatniego raportu fiskalnego dobowego;

22) dla kas z funkcją rozliczania recept refundowanych oznaczenie „OPŁATA” oraz łączną kwotę brutto zarejestrowanej sprzedaży pomniejszoną o zniżki i refundacje;

23) numer kasy, w przypadku gdy jest więcej niż jedno stanowisko kasowe;

24) oznaczenie kasjera;

25) dla kas z elektronicznym zapisem kopii wydruków umieszczony centralnie numer kontrolny wyznaczony na podstawie zawartości tekstowej raportu fiskalnego dobowego;

26) umieszczone centralnie logo fiskalne i numer unikatowy;

27) dla kas z elektronicznym zapisem kopii wydruków umieszczony centralnie skrót kryptograficzny, o którym mowa w § 20 pkt 3.

2. Kasa musi umożliwiać wydruk informacji zawartych w raporcie fiskalnym dobowym w kolejności określonej w ust. 1, z wyjątkiem informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 4.

§ 12. W przypadku kas posiadających funkcję oznaczania dokumentów numerem kontrolnym, numer ten na dokumenciefiskalnym musi być umieszczony trwale centralnie w linii bezpośrednio poprzedzającej logo fiskalne.

§ 13. Kasa posiadająca funkcję drukowania faktur musi spełniać dodatkowo następujące warunki:

1) na fakturze musi być zamieszczony numer kontrolny;

2) dokonanie wydruku faktury jest rejestrowane w pamięci fiskalnej.

§ 14. 1. Program pracy kasy musi posiadać funkcję:

1) umożliwiającą użytkownikowi kasy dokonywanie zmiany nazwy waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, lub jej skrótu oraz zaprogramowania tej zmiany z wyprzedzeniem poprzez określenie daty, godziny i minuty zmiany;

2) zapisania daty, godziny i minuty rozpoczęcia prowadzenia rejestracji sprzedaży w zmienionej walucie w pamięci fiskalnej;

3) przeliczenia łącznej kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z podaniem kursu i rozliczeniem należności powinien być przedstawiony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem zastosowanych walut, a przeliczenie powinno odbywać się z dokładnością nie mniejszą niż 6 znaków po przecinku i wynik przeliczenia powinien zostać zaokrąglony do 2 znaków po przecinku;

4) sporządzania raportu opisów stałych stosowanych we wszystkich dokumentach drukowanych przez kasę, w którym należy również umieścić nazwę wersji programu pracy kasy i oznaczenie pamięci z programem pracy kasy;

5) umieszczania na wszystkich wydrukach, z wyjątkiem raportu fiskalnego okresowego, w tym miesięcznego oraz raportu fiskalnego rozliczeniowego, kolejnego numeru wydruku, który jest numerem niefiskalnym i który nie może być zerowany i ustawiany w trakcie pracy kasy, oraz daty i czasu zakończenia wydruku;

6) zapewnienia sporządzania pełnych wydruków dokumentów i uniemożliwiania powtarzania druku, z wyjątkiem możliwości powtórzenia jednej linii druku podczas drukowania w sytuacjach awaryjnych;

7) sporządzania raportów z wykonywanych wszystkich czynności związanych z programowaniem kasy;

8) sporządzania raportu z przyporządkowania danych o towarach i usługach do stawek podatku;

9) zwiększania po każdej sprzedaży zakończonej wydrukiem paragonu fiskalnego zawartości rejestrów sprzedaży (totalizerów) o kwoty sprzedaży w odpowiednich stawkach podatku oraz kwot sprzedaży zwolnionej z podatku;

10) przechowywania danych o obrocie dobowym w poszczególnych stawkach podatku oraz o obrocie zwolnionym z podatku, a także wykonywania wszystkich obliczeń, w tym kwot podatku we wszystkich stawkach, związanych z dokumentami fiskalnymi;

11) liczenia obrotu i kwot podatku w paragonach i raportach fiskalnych dobowych (suma danych z paragonów za daną dobę) według zasady cen brutto (sumowanie danych brutto z paragonów w poszczególnych stawkach podatku i obrotu zwolnionego);

12) wykonania raportu fiskalnego dobowego (bez wymuszania programowego tej funkcji), polegającego na zapisie rejestrów sprzedaży dobowej do pamięci fiskalnej, wyzerowaniu rejestrów oraz sporządzeniu na podstawie przesłanych do pamięci fiskalnej wartości sprzedaży dobowej i wydruku raportu fiskalnego dobowego jako jednej i niepodzielnej operacji;

13) wykonania raportu fiskalnego okresowego polegającego na odczycie danych z pamięci fiskalnej za dany okres i umieszczania ich na wydruku okresowym zgodnym co do zawartości z raportami dobowymi wykonanymi w okresie objętym tym raportem; ustalanie wartości danych w raporcie fiskalnym okresowym następuje przez sumowanie poszczególnych pozycji raportów fiskalnych dobowych; raport fiskalny okresowy nie wymaga sporządzenia kopii;

14) umożliwiającą usunięcie blokady działania kasy związanej z błędami pamięci operacyjnej kasy jedynie przez funkcję programu dostępną po zdjęciu plomb i otwarciu obudowy kasy lub automatycznie przez wewnętrzny program diagnostyki błędów; zerowanie powinno być zapisane w pamięci fiskalnej komunikatem o treści: „ZEROWANIE RAM” oraz zawierać informacje określone w § 7 pkt 2 lit. f; 15) umożliwiającą przejście pamięci fiskalnej w stan „tylko do odczytu” w przypadkach jej zapełnienia, stan ten ma zapewnić wykonywanie raportów fiskalnych okresowych i raportu rozliczeniowego; w przypadku uszkodzenia pamięci fiskalnej lub wystąpienia w niej błędu weryfikacji – kasa powinna ulec blokadzie;

16) umożliwiającą zbiorcze rejestrowanie w raporcie fiskalnym dobowym łącznej wartości wydrukowanych paragonów fiskalnych anulowanych oraz ich liczbę;

17) weryfikacji wprowadzonych nazw towarów lub usług do bazy towarowej kasy według zasady, że przez nazwę towaru lub usługi rozumie się ciąg znaków alfanumerycznych języka polskiego ze znakami kropki, przecinka i kresek ukośnych ograniczony do znaków dużych; ten sam towar lub usługa mogą wystąpić w bazie tylko raz;

18) zapisu według stałego formatu cen jednostkowych i wartości sprzedaży (dwa miejsca po przecinku);

19) blokowania realizacji (rejestracji) transakcji sprzedaży w przypadku stwierdzenia:

a) wystąpienia w pamięci operacyjnej modułu fiskalnego lub pamięci fiskalnej błędu weryfikacji danych,

b) zapełnienia rejestrów pamięci fiskalnej oraz pamięci operacyjnej modułu fiskalnego,

c) odłączenia pamięci fiskalnej od modułu fiskalnego w dowolnym momencie pracy kasy lub dołączenia innej pamięci fiskalnej pomimo wykonania zerowania pamięci operacyjnej,

d) braku papieru do drukowania paragonów lub ich kopii,

e) odłączenia którejkolwiek z drukarek kasy,

f) odłączenia wyświetlacza przeznaczonego dla klienta do odczytu danych o sprzedaży w kasach wyposażonych w to urządzenie;

20) uniemożliwiającą następujące działania kasy:

a) rejestrowanie zwrotu towarów lub usług,

b) dokonywanie sprzedaży lub korekt wartościowych i liczbowych paragonu powodujących w ich wyniku ujemną wartość sprzedaży dla dowolnej stawki podatku i sprzedaży zwolnionej z podatku,

c) dokonywanie korekt oraz anulowanie paragonu po jego akceptacji,

d) dokonywanie sprzedaży towarów lub usług, które nie są przyporządkowane do określonych stawek podatkowych aktywnych lub do towarów i usług zwolnionych z podatku,

e) wykonywanie po dokonaniu sprzedaży, a przed wykonaniem raportu fiskalnego dobowego, zmiany daty i czasu oraz stawek podatku,

f) wprowadzenie daty wcześniejszej niż ostatnia zarejestrowana w pamięci fiskalnej; wykonywanie po dokonaniu sprzedaży, a przed wykonaniem raportu fiskalnego dobowego, zmiany daty,

g) zerowanie rejestrów dobowej sprzedaży przy użyciu innych procedur niż zdefiniowanych w programie pracy kasy i związanych z wykonaniem raportu fiskalnego dobowego lub zerowaniem pamięci operacyjnej,

h) drukowanie w trybie niefiskalnym pracy kasy wydruków fiskalnych,

i) umieszczenie w pamięci operacyjnej modułu fiskalnego kasy programów nieuwzględnionych w schemacie blokowym działania kasy,

j) drukowanie dokumentów niezdefiniowanych w programie pracy kasy,

k) drukowanie w trybie fiskalnym kasy paragonów i raportów fiskalnych lub niefiskalnych o charakterze szkoleniowym,

l) emisję paragonów przy błędnych stanach pamięci fiskalnej, operacyjnej lub modułu fiskalnego,

m) zerowanie liczników raportów fiskalnych dobowych, zerowań pamięci operacyjnej oraz zmianę stawek podatku,

n) wpisywanie numeru unikatowego wymienianej pamięci fiskalnej z klawiatury przez serwisanta w trakcie fiskalizacji kasy,

o) kasowanie bazy towarowej lub pamięci algorytmu weryfikującego przypisanie stawek podatkowych do nazw towarów lub usług przez użytkownika.

2. Wymaganiu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, podlegają również zmiany nazw towarów i zmiany ich przyporządkowania do wartości stawek podatku oraz usuwania nazw towarów i usług funkcją programowania z klawiatury. Zmiany te mogą być wykonywane wyłącznie przed dokonaniem pierwszej sprzedaży po uprzednim wykonaniu raportu fiskalnego dobowego. Raport z tych czynności musi zawierać zawsze dane przed zmianą i po dokonanej zmianie, każda z danych powinna zawierać nazwę towaru lub usługi i ich przyporządkowanie do stawki podatku lub sprzedaży zwolnionej z podatku, a wykonana liczba zmian musi być ujęta w następnym raporcie fiskalnym dobowym i zaznaczona opisem w raporcie fiskalnym okresowym zawierającym ten raport. W raporcie z tych czynności powinny być ujęte również nowe towary, gdy są onewprowadzane łącznie ze zmianami. 3. Kwoty wykazywane na paragonie i w raporcie fiskalnym dobowym zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

4. Do oznaczania skrótów nazw walut stosuje się oznaczenia skrótów nazw walut stosowane przez Narodowy Bank Polski.

§ 15. 1. Kasa o zastosowaniu specjalnym przeznaczona do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami musi odpowiadać również następującym warunkom technicznym:

1) posiada funkcję umożliwiającą anulowanie paragonu fiskalnego dla rozliczenia kursu, który rozpoczął się postojem nie dłuższym niż 20 minut i zakończył przejechaniem odcinka drogi nie dłuższego niż 500 m albo tylko samym postojem, nie dłuższym niż 20 minut;

2) w przypadku kasy posiadającej funkcję stosowania upustu procentowego (rabat) lub funkcję stosowania cen umownych indywidualnie negocjowanych, wykorzystanie tych funkcji łącznie z określeniem wysokości rabatu lub ceny jest możliwe wyłącznie w okresie dostępności funkcji umożliwiającej anulowanie paragonu fiskalnego, w trakcie realizowanego kursu;

3) podczas korzystania z funkcji stosowania upustu procentowego (rabat) w trakcie realizacji kursu na wyświetlaczu kasy lub zespole opłat lub dopłat taksometru, jest dodatkowo wyświetlany wyraz „rabat”, natomiast należność uwzględniająca zastosowany rabat jest wykazana na wyświetlaczu najpóźniej po przejściu taksometru w położenie „KASA”;

4) w przypadku przerwania kursu z powodu zaniku zasilania taksometru lub przerwania pomiaru przez taksometr w czasie powyżej 10 sekund, kasa dokonuje wydruku paragonu fiskalnego za wykonaną do tego zdarzenia usługę;

5) posiada funkcję przekazania do taksometru, po wydrukowaniu paragonu fiskalnego, informacji pozwalającej na przestawienie taksometru w stan umożliwiający realizację następnego kursu.

2. Zaprogramowanie działania kasy umożliwiające korzystanie z funkcji stosowania upustu procentowego (rabat) i funkcji stosowania cen umownych indywidualnie negocjowanych następuje na wniosek użytkownika kasy w punkcie serwisu kas i jest połączone z dokonaniem odpowiedniego wpisu w książce kasy.

§ 16. 1. Kasa, o której mowa w § 15, musi umożliwiać wydruk paragonu fiskalnego zawierający co najmniej:

1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika oraz adres zamieszkania lub siedziby podatnika;

2) numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);

3) numer kolejny wydruku;

4) numer rejestracyjny i numer boczny taksówki;

5) datę wykonania usługi, z określeniem w godzinach i minutach czasu rozpoczęcia i zakończenia kursu;

6) oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;

7) długość przejechanej drogi w czasie kursu;

8) jednostkowe opłaty taryfowe wykorzystywane do wyceny kursu łącznie z opłatą za impuls;

9) liczbę impulsów i wartość usługi odnoszące się do poszczególnych taryf;

10) wartość poszczególnyc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.