Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

20 października 2005

29.09.2005 Przypadki i tryb zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu ...

0 839

Wersja obowiązująca od 20.10.2005

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

20.10.2005 - ... (aktualnie wyświetlana)

Dz.U. 2005 Nr 193 poz. 1618

Rozporządzenie Ministra Finansówz dnia 29 września 2005 r.w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych

Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) uprawnionych przedstawicielstwach - należy przez to rozumieć obce przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne oraz przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych uznane za takie przez Rzeczpospolitą Polską, posiadające przedstawicielstwo lub siedzibę na terytorium kraju;

2) członkach personelu - należy przez to rozumieć członków personelu uprawnionych przedstawicielstw, a także inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego pobytu na terytorium kraju;

3) urzędzie skarbowym - należy przez to rozumieć Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście;

4) naczelniku urzędu skarbowego - należy przez to rozumieć Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście;

5) podatku - należy przez to rozumieć podatek od towarów i usług.

Rozdział 2Przypadki dokonywania zwrotu podatku

§ 2. 1. Zwrot podatku przysługuje:

1) uprawnionemu przedstawicielstwu z tytułu nabycia towarów i usług w ilości (wartości) wynikającej z porozumienia międzynarodowego lub zasady wzajemności stosowanej przez państwo obce wobec polskich przedstawicielstw;

2) członkom personelu, w ilości (wartości) wynikającej z porozumienia międzynarodowego lub zasady wzajemności stosowanej przez państwo obce wobec polskich członków personelu.

2. Zwrot podatku zawartego w cenach towarów i usług nabytych przez podmioty, o których mowa w ust. 1, obejmuje kwotę podatku określoną w fakturze.

3. Informację o ilości (wartości) towarów lub usług, których nabycie uprawnia do zwrotu podatku, minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje uprawnionym przedstawicielstwom oraz naczelnikowi urzędu skarbowego.

4. Zwrot podatku z tytułu nabycia środka transportu przysługuje pod warunkiem, że środek ten nie zostanie odstąpiony podmiotom innym niż wymienione w ust. 1, przez okres 3 lat od dnia jego nabycia.

§ 3. 1. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi jest faktura wystawiona przy nabyciu towarów lub usług.

2. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach, przy czym oryginał faktury wraz z jedną kopią otrzymuje nabywca towarów i usług.

Rozdział 3Tryb dokonywania zwrotu podatku

§ 4. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku, zwany dalej "wnioskiem", składany jest naczelnikowi urzędu skarbowego.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) kwotę podatku, o której zwrot ubiegają się podmioty określone w § 2 ust. 1, a w przypadku członków personelu - również wyszczególnione kwoty podatku związane z nabyciem towarów lub usług do celów prywatnych;

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.

3. Do wniosku dołącza się odpowiednio:

1) wykaz towarów lub usług nabytych do celów służbowych przez uprawnione przedstawicielstwo, potwierdzony przez ministra właściwego do spraw zagranicznych;

2) wykaz zainteresowanych członków personelu, którym przysługuje zwrot podatku z tytułu nabycia towarów lub usług do celów prywatnych, wraz z wykazem poszczególnych towarów lub usług, potwierdzone przez ministra...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.