Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY

1 grudnia 2013

Administrowanie cmentarzem i parkingiem przez zakład budżetowy

0 956

Zgodnie z wyrokiem NSA z 11 września 2013 roku (sygn. akt I FSK 1385/12) usługa administrowania targowiskiem gminnym przez samorządowy zakład budżetowy nie podlega VAT. Czy dotyczy to również administrowania cmentarzem i płatnym parkingiem przy cmentarzu?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie można uchwały NSA z 11 września 2013 roku bezpośrednio odnosić do usług administrowania cmentarzem i parkingiem przy cmentarzu.

UZASADNIENIE

Powołana uchwała dotyczy sytuacji pobierania w imieniu gminy przez jej samorządowy zakład budżetowy - czynnego podatnika VAT- opłaty targowej. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej podmiot ten otrzymywał zwrot kosztu obsługi inkasa opłaty targowej w wysokości 50% pobranej opłaty targowej. Opłata targowa była wpłacana na konto gminy, która na podstawie przedstawionych faktur zwracała koszty obsługi inkasa. W uzasadnieniu przedmiotowej uchwały Naczelny Sąd Administracyjny, wskazując na wyrok z dnia 18 października 2011 roku o sygn. akt I FSK 1369/10, uznał iż samorządowy zakład budżetowy może być podatnikiem VAT, gdyż na gruncie ustawy o podatku od towarów u usług posiada własną podmiotowość podatkową, nie jest on jednak ani organem władzy publicznej ani urzędem obsługującym ten organ. NSA wskazał, również, iż prowadzenie targowisk i hal targowych należy do zadań własnych gminy, a zadanie to może być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe. Opłata targowa stanowi dochód własny gminy i jest świadczeniem publicznoprawnym o cechach zbliżonych do podatku a jej pobór nie wynika ze świadczeń wzajemnych pomiędzy gminą a korzystającymi z targowiska. Gmina, w zakresie realizacji publicznoprawnego obowiązku pobrania opłaty targowej, wykonuje zadania z zakresu władzy publicznej i nie będzie podatnikiem VAT w zakresie realizowanych zadań nałożonych na nią odrębnymi przepisami prawa. Natomiast samodzielny zakład budżetowy nie wykonuje usług na rzecz jednostki samorządowej, lecz działa w jej imieniu jako jej wyodrębniona jednostka organizacyjna, wykonując jej zadania własne. Tym samym nie podlega opodatkowaniu kwota przekazywana przez gminę jako koszt inkasa opłaty targowej.

Zadania własne gminy obejmują również między innymi sprawy cmentarzy gminnych (art.7 ust.1 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym). Stosownie do art.2 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na których terenie cmentarz jest położony. Przepis art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej przyznaje Radzie Gminy kompetencje do określenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej gminy, a cmentarz komunalny jest niewątpliwie obiektem użyteczności publicznej, służącym chowaniu zmarłych na koszt osób, których obciąża obowiązek zapewnienia pochówku. Otrzymywane z tego tytułu należności stanowią przychód własny gminy.

W zadanym pytaniu nie określono czynności, jakie wykonywane są w ramach administrowania cmentarzem. Jeżeli w ramach usług administrowania cmentarzem samodzielny zakład budżetowy za opłatą :

 • udostępnia miejsca na cmentarzu,

 • przygotowuje miejsca pochówku,

 • sprzedaje grobowce,

 • przedłuża użytkowanie miejsca pochówku,

 • dokonuje rezerwacji miejsca pochówku,

 • udostępnia kaplicę cmentarną,

 • zezwala na wjazd na teren cmentarza,

to należy uznać, że czynności te wykonywane są w ramach umów cywilnoprawnych. Zakład, jako czynny poda...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
 • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
 • Nielimitowane konsultacje
 • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.