Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego

Artykuły | 26 lutego 2020 | NR 99
0 1792

Jesteśmy zarejestrowani jako podatnik podatku akcyzowego od 2009 roku i otrzymaliśmy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego AKC-PR. Jeżeli zrobimy zgłoszenie aktualizujące AKC-R, to musimy ponownie zapłacić opłatę skarbową i wtedy otrzymamy ponownie potwierdzenie AKC-PR, czy wysyłamy tylko samą aktualizację? Czy potwierdzenie AKC-PR jest wydawane tylko raz?

ODPOWIEDŹ

Aktualizacja danych nie podlega opłacie skarbowej. Organ po zgłoszeniu aktualizacji danych nie wydaje nowego potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego AKC-PR. Natomiast w celu otrzymania potwierdzenia rejestracji w zakresie podatku akcyzowego należy zwrócić się z wnioskiem do właściwego w zakresie podatku akcyzowego naczelnika urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że dany podmiot jest zarejestrowanym podmiotem. Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 21 zł.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. 

Obowiązek ten dotyczy również podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, który dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego. 
Zgłoszenie rejestracyjne powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku działalności gospodarczej z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - również adresy miejsc wykonywania działalności oraz określenie rodzaju i przewidywanej średniej miesięcznej ilości zużywanego wyrobu akcyzowego.
W myśl art. 16 ust. 3 właściwy naczelnik urzędu skarbowego, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, pisemnie potwierdza jego przyjęcie. Potwierdzenie powinno zawierać dane dotyczące zarejestrowanego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz określenie rodzaju wyrobów akcyzowych, w zakresie których prowadzi on działalność gospodarczą.
Opłatę skarbową w wys. 170 zł (zgodnie z poz. 15 części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej) należy uiścić w chwili składania zgłoszenia na rzecz urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu skarbowego.
W myśl art. 16 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym lub powiadomieniu o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy ulegną zmianie, podmiot jest obowiązany zgłosić zmianę właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. 
W przypadku zmiany danych podatnik ma obowiązek złożyć dokument AKC-R i zaznaczyć kwadrat w poz. 6 - zmiana danych. W dokumencie tym podatnik wypełnia wszystkie swoje dane oraz dane dot. prowadzonej działalności i wykonywanych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym oraz zwolnionych – zatem nie tylko dane aktualizowane. 
Składając ww. dokument do urzędu skarbowego nie uiszcza się opłaty skarbowej. Naczelnik urzędu skarbowego nie wydaje nowego potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.