Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Gmina 1 lipca 2000 roku zawarła umowę na wynajem lokalu użytkowego z „X” - miesięczny czynsz wynosił 511,07 zł. Gmina wypowiedziała umowę najmu, powołując się na naruszenie postanowień zawartych w umowie, okres wypowiedzenia to 2 miesiące. Umowa została rozwiązana 31 sierpnia 2014 roku, najemca jednak nie opuścił lokalu we wskazanym terminie. Sprawę skierowano do sądu. W związku z tym Gmina od września 2014 roku wystawiała za poszczególne miesiące noty księgowe za bezumowne korzystanie z lokalu. „X” korzystał z lokalu bez żadnego tytułu prawnego, czynność ta nie podlegała podatkowi VAT zatem Gmina nie rozliczała się z tego tytułu z urzędem skarbowym. Noty wystawiane były na kwotę 2.441,62 zł - kwota ta została ustalona na podstawie nowej umowy podpisanej z przyszłym najemcą „Y”. „X” co miesiąc przelewał na rachunek bankowy Gminy kwotę 511,07 zł tytułem „opłaty za lokal”. Gmina po otrzymaniu wpłaty wystawiała informację o zarachowaniu wpłaty, kwotę zaliczano na poczet not księgowych za bezumowne korzystanie z lokalu. 2 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy wydał niekorzystny dla Gminy wyrok - uznał, że umowa najmu została wypowiedziana w nieprawidłowy sposób. Prawdopodobnie Gmina odwoła się od wyroku. W związku z powyższym:

  1. Czy odpowiednim działaniem Gminy było wystawianie not za bezumowne korzystanie z lokalu?

  2. Czy Gmina postępowała prawidłowo, że z tytułu wystawionych not księgowych nie rozliczała się z US (czynności niepodlegające VAT)?

  3. Czy Gmina powinna nadal wystawiać „X” noty za bezumowne korzystanie z lokalu, czy od dnia wyroku Sądu Gmina powinna wystawić fakturę za najem lokalu, na kwotę wynikającą z umowy najmu?

  4. Jeśli „X” wpłaci kwotę 511,07 zł Gmina powinna zarachować ją na zaległość wynikającą z wcześniej wystawianych not księgowych (zaległość to około 40.000 zł), czy wystawić fakturę na tę kwotę?

ODPOWIEDŹ

W przypadku bezumownego korzystania z lokalu odszkodowanie pobierane przez Gminę prawidłowo dokumentowane było notą księgową, gdyż jest to czynność niepodlegająca opodatkowaniu VAT. W przypadku gdy Gmina odwoła się od wyroku, zdaniem Redakcji, do czasu wydania prawomocnego orzeczenia może nadal postępować w opisany sposób. Jeżeli jednak Gmina nie odwoła się od wyroku, w którym orzeczono że umowa została wypowiedziana w nieprawidłowy sposób, będzie zatem obowiązywała umowa najmu lokalu, lub w wyniku zaskarżenia sąd oddali skargę Gminy wówczas czynność najmu lokalu winna być opodatkowana VAT i udokumentowana fakturą.

UZASADNIENIE

Czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Świadczenie usług jest wykonane za wynagrodzeniem (czyli odpłatnie) i podlega opodatkowaniu VAT w przypadku istnienia więzi prawnej pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą tej usługi. Na podstawie tej więzi dochodzi do świadczenia wzajemnego, natomiast wynagrodzenie otrzymane przez świadczącego usługę stanowi wartość przekazaną w zamian za świadczenie na rzecz odbiorcy, które należy opodatkować - Trybunał Sprawiedliwości UE w orzeczeniu C-16/93.

Jeżeli najemca bezprawnie korzysta z lokalu - po ustaniu, wypowiedzeniu umowy, na podstawie art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 roku („Ustawa”) jest zobowiązany wobec wynajmującego do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie. Odszkodowanie odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, właściciel może żądać odszkodowania uzupełniającego. Powinno to jednak zostać uzasadnione.

Z art. 230 ustawy Kodeks cywilny (k.c.) wynika, iż najemcy przysługuje u...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.