Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

3 października 2012

Budowa tras rowerowych w ramach umowy partnerskiej

188

W ramach realizacji projektu w ramach umowy partnerskiej wystąpi odpłatna dostawa towarów oraz świadczenie usług w części dotyczącej realizacji projektu na majątku Partnerów Lidera.

Wynika to z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o sygnaturze III SA/Gl 2115/11 z 4 lipca 2012 roku

Sytuacja podatnika

Gmina – Lider Projektu, w ramach zawartej umowy partnerskiej z pozostałymi gminami powiatu, realizuje projekt polegający na budowie tras rowerowych na terenie powiatu. Zgodnie z zawartą umową partnerską po zakończeniu realizacji projektu uzyskana infrastruktura (znaki i wiaty) usytuowane na terenie gminy Partnera zostaną przekazane na jego własność, natomiast inne produkty uzyskane w zakresie promocji (takie jak strona internetowa, przewodniki, mapy) będą stanowić współwłasność Partnerów projektu proporcjonalnie do procentowego udziału w kosztach projektu. Mienie powstałe w wyniku realizacji wyżej wymienionego projektu służyć będzie realizacji zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki. Gmina jako podatnik podatku VAT nie będzie osiągać żadnych przychodów w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Nabywcą towarów i usług w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi w ramach realizacji projektu jest Gmina – Lider Projektu, przy czym faktury wystawiane są na Urząd Miejski, który działa w imieniu Gminy, jako czynny podatnik VAT. Środki finansowe, przekazywane są przez Partnerów, z tytułu wkładu własnego jako dotacja celowa, na odrębny rachunek bankowy Gminy, z którego dokonywane są wszelkie płatności dotyczące realizacji projektu.

W związku z powyższym Gmina – Lider Projektu zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy w ramach realizowanego projektu przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego. W wydanej interpretacji organ podatkowy uznał, iż w ramach nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu w części przypadającej na Lidera Projektu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, natomiast w części przypadającej na partnerów projektu ma prawo do odliczenia podatku VAT. Albowiem organ uznał, że Gmina dokonując nabycia towarów i usług w części dotyczącej Partnerów działa w imieniu własnym lecz na rzecz Partnerów. Tym samym jest to dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług przez Gminę na rzecz Partnerów. Odpłatnością za tą dostawę jest wkład finansowy Partnerów, wnoszony na rzecz realizacji projektu do Gminy.

Gmina nie zgodziła się z powyższą decyzją organu podatkowego w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabyć towarów i usług związanych z realizacją projektu w części przypadającej na partnerów projektu, ponieważ w powyższej sprawie nie można mówić ani o świadczeniu usług, ani o wypłacaniu za nie wynagrodzenia. Dotacje celowe nie są wynagrodzeniem tylko umożliwiają wspólną realizację projektu. Te płatności mają zupełnie inny charakter niż normalna zapłata za wykonaną usługę. Świadczy o tym fakt, że Partnerzy są właścicielami produktów projektu proporcjonalnie do wniesionego wkładu pieniężnego.

W związku z tym sprawa trafiła na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

W rozpatrywanej sprawie przedmiotem sporu jest ustalenie prawa do odliczenia podatku...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę