Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

30 stycznia 2012

Ceny pomiędzy podmiotami tworzącymi podatkową grupę kapitałową a VAT

153

Art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług, pozwalający organom podatkowym na określanie obrotu pomiędzy podmiotami powiązanymi w sytuacji, gdy uzna stosowane przez nie ceny za nierynkowe, nie ma zastosowania w odniesieniu do podmiotów stanowiących podatkową grupę kapitałową.

Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze I FSK 155/11 z 28 listopada 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Przedmiotem orzeczenia był wniosek Spółki o wydanie interpretacji indywidualnej. W zapytaniu tym Spółka wskazała, że prowadzi działalność w zakresie dystrybucji wyrobów farmaceutycznych oraz wyrobów i produktów medycznych. Spółka nabywa towary od podmiotu powiązanego, mającego siedzibę w Niemczech, po takich samych cenach, po jakich nabywają je podmioty niepowiązane. Spółka prowadzi dystrybucję tych towarów sprzedając je podmiotom niepowiązanym oraz podmiotowi powiązanemu – F.N.P. Sp. z o.o. Spółka ma pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego.

F.N.P. prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług medycznych, poprzez sieć stacji dializ. Usługi medyczne świadczone przez F.N.P. należą do katalogu usług zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT, zatem podmiot ten nie korzysta z prawa do odliczenia VAT. Spółka, wspólnie z F.N.P. zamierza utworzyć podatkową grupę kapitałową (dalej-PGK) w rozumieniu art. 1a ustawy z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Warunki niezbędne do utworzenia PGK o których mowa w art. 1a u.p.d.o.p. zostaną przez Spółkę spełnione. Ze względu na charakter planowanej współpracy, Spółka i F.N.P. mają zamiar dowolnie kształtować poziom cen poszczególnych towarów i usług we wzajemnych rozliczeniach w ramach PGK. Spółka i F.N.P. jako podmioty wchodzące w skład PGK będą w takiej sytuacji korzystać z uprawnienia gwarantowanego im na podstawie przepisów art. 11 pkt 8 u.p.d.o.p., wyłączającego stosowanie przepisów o cenach transferowych do transakcji zawieranych przez członków PGK. Skorzystanie z możliwości dowolnego kształtowania cen we wzajemnych transakcjach w ramach PGK na podstawie przepisów art. 1a w powiązaniu z art. 11 pkt 8 u.p.d.o.p. będzie miało również wpływ na wysokość obrotu Spółki i FNP stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Na tle przedstawionych okoliczności faktycznych Spółka zadała pytanie, czy w odniesieniu do transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami tworzącymi PGK w rozumieniu art. 1a u.p.d.o.p. mają zastosowanie przepisy art. 32 ustawy o podatku od towarów i usug w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2008 roku, czyli przepisy pozwalające na określenie przez organ podatkowy wartości obrotu pomiędzy podmiotami powiązanymi, jeżeli uzna, że stosowane ceny różnią się od rynkowych.

Spółka przedstawiła swoje stanowisko, zgodnie z którym przepisy art. 32 ustawy o VAT, nie mają zastosowania wobec PGK, do których odnoszą się przepisy art. 1a i art. 11 pkt 8 ustawy CIT. Organ podatkowy uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe, w wyniku czego, w drodze długotrwałego sporu sądowego, sprawa trafiła do NSA.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

W wydanym orzeczeniu Naczelny Sąd Administracyjny wyraził opinię, że z zestawienia treści ar...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę