Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

7 listopada 2011

Częsciowo odpłatne czynności podejmowane w ramach ZFŚS nie podlegają VAT

166

Czynności podejmowane przez pracodawcę w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych polegające na przekazywaniu towarów i usług na rzecz osób uprawnionych za częściową odpłatnością ponoszoną przez te osoby nie podlegają opodatkowaniu VAT. Takie stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 21 października 2011 roku o sygnaturze IPTPP2/443-381/11-2/AW.

 

Stan faktyczny

Prezentowane powyżej stanowisko jest odpowiedzią na zapytanie spółki, która przejęła kilkanaście innych spółek na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (połączenie przez przejęcie). Wnioskodawca jako spółka przejmująca wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejętych na podstawie art. 494 KSH natomiast spółki przejęte otrzymały status oddziałów. Skonsolidowana spółka, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego składa się z Centrali i 11 Oddziałów. Na skutek połączenia obecnie w spółce funkcjonuje dwanaście Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych (11 w oddziałach i 1 w centrali).

Zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszu socjalnego określają Regulaminy ZFŚS obowiązujące w poszczególnych oddziałach i centrali. Ze środków ZFŚS jest finansowana działalność socjalna na rzecz osób uprawnionych, w tym pracowników i członków ich rodzin oraz byłych pracowników i ich rodzin w formie finansowania różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej, rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Zakupy powyższych usług są dokonywane w całości ze środków ZFŚS, przy czym w niektórych przypadkach pracownicy zwracają Spółce część kosztów zakupionych świadczeń.

W tak przedstawionym stanie faktycznym Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem czy w przypadku wykonywania czynności związanych z udzieleniem świadczeń z ZFŚS częściowo odpłatnych przez pracowników, Spółka nie występuje w roli podatnika podatku VAT i w związku z powyższym nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabytych towarów i usług finansowanych ze środków ZFŚS z częściową odpłatnością pracowników oraz nie ma obowiązku opodatkowania powyższych czynności w części środków zwracanych przez pracowników na wyodrębnione konto ZFSŚ.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy odniósł się do zawartej w ustawie o podatku od towarów i usług definicji działalności gospodarczej i wskazał na fakt, że określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, iż do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik.

Obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nakła...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę