Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT USŁUG , VAT NALICZONY , MIEJSCE ŚWIADCZENIA (art. 22-28)

31 maja 2012

Czy udział w zagranicznej konferencji stanowi import usług

175

W sytuacji, gdy pracownicy dydaktyczno-naukowi uczelni uczestniczą w konferencji zagranicznej w roli słuchaczy, nie występuje import usług w związku z opłatą za uczestnictwo w tej imprezie. W sytuacji, gdy pracownicy ci biorą w konferencji udział aktywny, w związku z opłatą należy rozpoznać import usług.

 Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej nr ITPP2/443-1597/11/MD z 1 lutego 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Politechnika ponosi opłaty za uczestnictwo pracowników dydaktyczno-naukowych w imprezach z dziedziny nauki i edukacji, które odbywają się poza granicami kraju. Imprezy organizowane są w różnych formach, a w szczególności: konferencji, sympozjów i seminariów.

W ten sposób jednostka realizuje swoje podstawowe zadania, do których zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, należy kształcenie i promowanie kadr naukowych oraz kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy. Na ww. spotkaniach pracownicy Uczelni często wygłaszają własne prelekcje, referaty, zabierają głos w dyskusji na dany temat. W trakcie tych form kształcenia rozpropagowywana oraz pozyskiwana jest wiedza na określony temat, uczestnicy uzyskują wiadomości i materiały, które pozwalają na uzupełnianie wiedzy i rozwijanie swojego dorobku naukowego, zdobywają nową wiedzę teoretyczną i praktyczną lub też uzupełniają już posiadaną. W związku z powyższym niewątpliwie są to imprezy o charakterze naukowym i edukacyjnym. Aby móc uczestniczyć w konferencji/sympozjum/seminarium, pracownik Uczelni zobowiązany jest przed terminem spotkania wnieść opłatę i wówczas nabywa on prawo wstępu na ww. imprezę. Opłata za uczestnictwo w imprezie również może obejmować w szczególności: wyżywienie, noclegi, materiały konferencyjne.

W związku z powyższym, Politechnika zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem czy opisane usługi traktować należy jako usługi wstępu na imprezy naukowe i edukacyjne, wymienione w art. 28g ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, a jeśli tak, czy miejsce świadczenia ww. usług jest w kraju, w którym te imprezy faktycznie się odbywają i w związku z powyższym dla Uczelni zakup powyższych usług nie stanowi importu usług.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z ogólną regułą wyrażoną w przepisie art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania. Jeden z wyjątków od powyższej reguły zawarty został w art. 28g ust. 1 ustawy, zgodnie z którym miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę