Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

3 grudnia 2012

Czy umieszczenie u kontrahenta lad chłodniczych podlega VAT

145

Prowadzimy cukiernię. Działalność rozwija się i pozyskaliśmy kontrahentów chętnych do sprzedaży naszych wyrobów. Aby wesprzeć sprzedaż planujemy przekazanie nieodpłatnie lad chłodniczych z naszym logo do przechowywania i eksponowania ciast. Warunki wykorzystania urządzeń chłodniczych chcemy zawrzeć w umowach, zgodnie z którymi będą one nadal własnością firmy i powinny zostać zwrócone po rozwiązaniu umowy. Czy musimy odprowadzić VAT z tego tytułu?

ODPOWIEDŹ

Opisana czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.  

UZASADNIENIE

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zapisem art.5 ustawy o VAT podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Opisanej czynności, wobec braku przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel (zgodnie z umową lady cały czas są własnością Państwa firmy), w świetle uregulowań zawartych w art.7 ustawy nie można uznać za dostawę towarów. Na gruncie ustawy będzie ona stanowiła świadczenie usług.

Zgodnie z art.8 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług przez odpłatne świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art.7 ustawy. Natomiast z art.8 ust.2 ustawy wynika, że za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu tych towarów;

2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę