Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OCHRONA ZDROWIA , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18)

30 maja 2012

Czy Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny jest podatnikiem VAT

200

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do czynności, do których został zobligowany przepisami prawa, a które nie są wykonywane na podstawie umów cywilno-prawnych. Inspektorat jest natomiast podatnikiem w stosunku do czynności, do wykonywania których przepisy go nie obligują oraz tych, do których przepisy go obligują, ale które są wykonywane na podstawie umów cywilno-prawnych.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej nr IBPP4/443-1309/11/AŚ z 28 listopada 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny jako jednostka budżetowa - administracja zespolona została powołana do realizacji zadań nałożonych przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne, a zwłaszcza do:

- przeprowadzania kontroli seryjnej wstępnej surowców farmaceutycznych;

- kontrolowania jakości produktów leczniczych

- wykonywania analiz wody do receptury aptecznej;

- wykonywania badań jakościowych wyrobów medycznych;

- przeprowadzania badań czystości mikrobiologicznej, powietrza i personelu w środowisku wytwarzania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

- przeprowadzania kontroli skuteczności procesu sterylizacji w suszarkach i autoklawach.

Opisane powyżej usługi są wykonywane odpłatnie na rzecz różnych podmiotów, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2008 roku winny je wykonywać w Laboratorium Kontroli Jakości Leków - WIF.

Otrzymane dochody za wykonane usługi są przekazywane do budżetu państwa. Wszystkie usługi, które Inspektorat wykonuje odpłatnie, są wykonywane w ramach przypisanych specyficznych zadań i funkcji państwowych określonych ustawą do których został powołany.

Inspektorat nie wykonuje żadnych innych usług które wykraczałyby poza zadania określone przepisami. Inspektorat zawarł dwie umowy cywilno-prawne na przeprowadzenie kontroli seryjnej wstępnej surowców farmaceutycznych. Pozostałe czynności są wykonywane bez umów.

Czynności: wykonywania badań jakościowych wyrobów medycznych, przeprowadzania badań czystości mikrobiologicznej, powietrza i personelu w środowisku wytwarzania produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz przeprowadzania kontroli skuteczności procesu sterylizacji w suszarkach i autoklawach, są dodatkowymi zadaniami, które Inspektorat może wykonywać, ale nie jest do nich zobligowany, a ilość wykonywanych badań jest niewielka. Ponadto kontrola skuteczności procesu sterylizacji w suszarkach i autoklawach była przeprowadzana przez Państwową Inspekcję Sanitarną, która obecnie tego nie wykonuje.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy w związku z wykonywaniem opisanych powyżej czynności jest uznany za podatnika VAT.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Z treści art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że wyłączenie z kategorii podatników VAT organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy ma miejsce wówczas, gdy spełnione zostaną łącznie dwie przesłanki:

• podmiotem dokonującym czynności jest organ w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę