Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , TRANSPORT , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

30 maja 2012

Czy wydanie nieodpłatnych biletów MZK rodzi obowiązek podatkowy

184

Korzystanie przez pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji, emerytów, rencistów i członków ich rodzin z uprawnienia do bezpłatnych przejazdów nie jest usługą związaną z prowadzonym przedsiębiorstwem i w związku z tym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej nr ILPP1/443-1306/11-4/MN z 9 grudnia 2011 roku

Sytuacja podatnika

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta, pracownicy, emeryci i renciści Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz członkowie ich rodzin uprawnieni są do korzystania z bezpłatnych przejazdów na podstawie dokumentu – biletu wolnej jazdy. Pracownicy, emeryci i renciści Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz członkowie ich rodzin, sami decydują, czy będą korzystać z uprawnienia, czy też nie. Bilet wolnej jazdy wydaje się tylko tym osobom, które wyrażają chęć jego pobrania.

Zastosowanie przez Radę Miasta różnego rodzaju ulg do korzystania z przejazdów bezpłatnych ma niewątpliwie wpływ na poziom osiąganych przychodów ze sprzedaży biletów, skutkiem czego konieczne jest przekazanie przez Gminę większej kwoty dotacji przedmiotowej dla MZK na pokrycie kosztów. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta, Prezydent jest zobowiązany do częściowego sfinansowania wielkości usług w zakresie przewozu osób w formie dotacji przedmiotowej. Wielkość planowanej dla MZK dotacji budżetowej stanowi różnica pomiędzy planowaną kwotą kosztów a planowaną kwotą wpływów. Planowaną kwotę wpływów za przewozy pasażerów kalkuluje się na podstawie obowiązującej taryfy i zasad opłat oraz planowanej sprzedaży biletów.

W związku z powyższym, Miejski Zakład Komunikacji zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej z zapytaniem, czy winien szacować wartość zrealizowanych bezpłatnych przewozów dla swoich pracowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin na podstawie przyznanego uprawnienia przez Radę Miasta i odprowadzić należny podatek od towarów i usług w myśl art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług od ich oszacowanej wartości.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Za czynności zrównane z odpłatnym świadczeniem usług uważa się nieodpłatne świadczenie, niebędące dostawą, na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia.

Powyższe świadczenie podlega opodatkowaniu, o ile zostało wykonane na osobiste – a nie związane z prowadzoną działalnością – cele wymienionych w przepisie osób. Badając, czy świadczenie ma charakter osobisty, czy związany z działalnością opodatkowaną, należy przede wszystkim odnosić się do statusu osoby otrzymującej to świadczenie i jej funkcji w schemacie działalności opodatkowanej. Opodatkowaniu podlegają te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z prowadzoną działalnością, a więc nie mają wpływu na przyszłe obroty przedsiębiorstwa, jego zyski, wizerunek, odbiór przez kontrahentów.

Miejski Zakład Komunikacji, świadcząc usługę transportową w oparciu o przyznane przez Radę Miasta...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę