Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza Gmina ma 100% udziału w spółce z o.o. Obecnie planujemy podwyższenie kapitału tej spółki o 650.000 zł. w celu realizacji projektu budowy sali koncertowej, chcemy jednak ze spółką podpisać umowę o zwrot VAT odzyskanego z urzędu skarbowego w związku z tą inwestycją. Czy taki zwrot podatku będzie podlegał opodatkowaniu VAT?

ODPOWIEDŹ

Nie. Jeżeli zgodnie z zawarta umową, przedmiotem będzie przekazanie pieniędzy, czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Gmina nie jest uznawana za podatnika w zakresie w jakim realizuje zadania, które zostały nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa i dla realizacji których została powołana. Wyjątek stanowią czynności wykonywane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Wynika to także z § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Coraz więcej miast i gmin powołuje spółki komunalne, a najczęstszym powodem ich tworzenia jest konieczność zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców wspólnoty poprzez działalność gospodarczą o cechach użyteczności publicznej.

W opisanej przez Państwa transakcji podatnikiem jest spółka komunalna i to ona otrzyma zwrot podatku VAT, o ile zostaną spełnione przesłanki dotyczące np. związku zakupów z czynnościami opodatkowanymi, jednakże Gmina chce odzyskać zwrócony spółce VAT poprzez podpisanie umowy na przekazanie jej podatku otrzymanego przez Spółkę z urzędu skarbowego.

W żadnej regulacji polskiego prawa cywilnego nie odnajdziemy przepisu, który normowałby zasady kształtowania, zawierania i wykonywania umowy przekazania zwrotu podatku VAT, nie oznacza to jednak, że umowa taka nie może funkcjonować w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Należy bowiem nadmienić, że w p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę