Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

3 października 2012

Czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich a podatek VAT

202

Opłata czynszowa za dzierżawę obwodu łowieckiego polnego jest kwotą brutto - zawierającą podatek VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 03 sierpnia 2012 roku nr IPPP2/443-500/12-5/MM.

Sytuacja podatnika

Powiat zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Łowieckie wydzierżawia polne obwody łowieckie Kołom Łowieckim w ramach wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i ustala wysokość czynszu dzierżawnego. Przedmiot dzierżawy jakim jest obwód łowiecki nie jest własnością wydzierżawiającego. Starosta zawarł z Kołami Łowieckimi na okres 10 lat umowy dzierżawy polnych obwodów łowieckich. Ustalenie wysokości czynszu dzierżawnego dokonywane jest zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska. Licząc czynsz dzierżawny uwzględnia się powierzchnię gruntów stanowiących obwód łowiecki, równowartość pieniężną żyta ogłaszaną dla podatku rolnego oraz ustaloną kategorię obwodu łowieckiego. Należność umowna zawiera podatek VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy wyliczona zgodnie z cytowanym rozporządzeniem Ministra Środowiska należność za dzierżawę obwodu łowieckiego polnego, stanowi wartość brutto zawierającą podatek VAT, czy stanowi wartość netto, którą należy powiększyć o podatek VAT.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy przez świadczenie usług uważa się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

Zgodnie z art. 693 § 1 ustawy Kodeks cywilny, przez umowę dzierżawy wyd...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę