Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

2 lipca 2012

Decyzja podatkowa a możliwość uzyskania zaświadczenia

167

Wydanie i doręczenie przez organ I instancji decyzji określającej zobowiązanie podatkowe, niezaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności, uniemożliwia wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.

Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku o sygnaturze I SA/RZ 671/11 z 1 grudnia 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę spółki, której organ podatkowy odmówił wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Spółka złożyła zażalenie na to postanowienie, ponieważ, pomimo tego, że toczyło się wobec niej postępowanie w przedmiocie zaległości w podatku od towarów i usług, wydane w tej sprawie decyzje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej zostały uchylone, a od wydanych w ponownie przeprowadzonym postępowaniu decyzji, którym nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, strona złożyła stosowne odwołania. Powołując się na zasadę dwuinstancyjności postępowania, Spółka podkreśliła, iż organ obowiązany do wydania zaświadczenia bazuje na aktualnych informacjach oraz związany jest treścią przepisu art. 306b §3 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym, jeśli ukończenie postępowania dotyczącego zobowiązań podatkowych podatnika, nie jest możliwe w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, nie można odmówić wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Spółka podkreśliła też, iż bezzasadnym jest odmawianie wydania zaświadczenia z uwagi na ewentualne przyszłe wyniki dwuinstancyjnego postępowania.

Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie, wobec czego Spółka złożyła skargę do WSA w Rzeszowie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Spór między Spółką a organami podatkowymi sprowadza się do kwestii czy wydanie i doręczenie przez organ I instancji decyzji określającej zobowiązanie podatkowe, niezaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności, uniemożliwia wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach - jak twierdzą organy - czy też uzasadnia wydanie takiego zaświadczenia - jak twierdzi Spółka - w sytuacji, gdy odwołanie podatnika od takiej decyzji nie zostało jeszcze rozpoznane.

Organ podatkowy wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nie tylko na podstawie własnej dokumentacji, ale także na podstawie informacji uzyskanych od innych organów podatkowych (to samo dotyczy zaświadczeń stwierdzających stan zaległości) - art. 306e § 1 cyt. Ordynacji. Skoro decyzja deklaratoryjna jedynie określa prawidłową wysokość podatku i jest to podatek do zapłaty, bo sam podatnik albo nie doko...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę