Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BUDOWNICTWO , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

15 października 2012

Dostawa betonu wraz z transportem i wylewką a stawka VAT

172

Spółka, która świadczy usługę budowlaną obejmującą transport i dostarczenie masy betonowej, będzie podlegać opodatkowaniu jedną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, w sytuacji gdy budynek lub lokal mieszkalny spełniać będzie wymogi określone dla budownictwa społecznego.

Takie stanowisko zajął Dyrektor izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 7 września 2012 roku nr IPPP2/443-824/12-4/BH.

Sytuacja podatnika

Spółka zamierza świadczyć usługi budowlane związane ze wznoszeniem budynków polegające na transporcie oraz wylewaniu wyprodukowanej masy betonowej w miejsce przeznaczenia, jak też odpowiednim rozprowadzeniu i pielęgnacją masy betonowej w miejscu wylania. Klient indywidualny będzie zawierał ze Spółką jedną umowę na usługę kompleksową polegającą na wylaniu tzw. wylewki podłogowej, w skład której to usługi wejdzie miedzy innymi transport, dostawa oraz pielęgnacja samej wylewki podłogowej. Całość usługi będzie dokumentowana jedną fakturą. Ponadto Spółka wskazała, że usługa ta będzie świadczona na rzecz posiadacza budynku lub lokalu mieszkalnego, który to budynek lub lokal mieszkalny spełniać będzie wymogi budownictwa społecznego, o którym mowa w art. 41 ust. 12a i 12b.

W związku z powyższym Spółka zadała następujące pytania:

  • Czy świadczona usługa budowlano-remontowa, na której cenę składa się również dostawa produktu wraz z usługą transportową, w sytuacji gdy rozprowadzenia i pielęgnacji betonu oraz transportu betonu dokonują podmioty zewnętrzne - podwykonawcy Wnioskodawcy będzie opodatkowana preferencyjną stawką podatku 8%,

  • Czy dokumentacja składająca się z umowy z klientem indywidualnym, która będzie obejmować zakres prac i ich harmonogram, oświadczenie klienta o spełnieniu wymogów dotyczących budownictwa społecznego oraz protokołu odbioru są wystarczającymi dokumentami potwierdzającymi zastosowanie preferencyjnej stawki 8 % do powyższej usługi.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę podatku w wysokości 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Natomiast przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się, w myśl art. 41 ust. 12a ustawy o podatku od towarów i usług – obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Jednocześnie w myśl ust. 12b art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalic...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę