Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

EKSPORT TOWARÓW

27 września 2012

Dostawa dla unijnego kontrahenta towaru wysyłanego poza Unię

185

Otrzymaliśmy zamówienie na towar z firmy francuskiej, ale towar zostanie przez francuskiego klienta wywieziony bezpośrednio z naszej fabryki do Rosji. Jak powinniśmy opodatkować tę transakcję?

ODPOWIEDŹ

Z treści pytania wynika, że Państwa firma dokona dostawy towarów na rzecz kontrahenta z Francji, który następnie odsprzeda go do kontrahenta w Rosji. Klient z Francji zorganizuje wywóz towarów z Polski do odbiorcy rosyjskiego. Przyjmuję, że podatnik francuski jako dostawca towaru dokona jego odprawy celnej poprzez wyspecjalizowaną agencję celną działającą w jego imieniu na podstawie stosownego upoważnienia.

W opisanej sytuacji wystąpią więc dwie dostawy towarów:

• dostawa pomiędzy Państwa firmą a kontrahentem z Francji,

• dostawa pomiędzy francuskim kontrahentem a klientem w Rosji.

W opisanej sytuacji mamy do czynienia z dostawą łańcuchową, którą regulują przepisy art.7 ust. 8 oraz art.22 ust.1-3 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU). W przypadku, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

Zgodnie z art.22 ust.2 UPTiU, w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego towaru jest przyporządkowana tylko jednej dostawie. Jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub transport jest przyporządkowana dostawie dokonanej dla tego nabywcy, chyba że nabywca ten udowodni, że wysyłkę lub transport towaru należy zgodnie z zawartymi przez niego warunkami dostawy przyporządkować jego dostawie.

Dostawę towarów, która:

• poprzedza wysyłkę lub transport towarów, uznaje się za dokonaną w miesiącu rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów;

• następuje po wysyłce lub transporcie towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów.

W transakcji łańcuchowej występuje tylko jedno przemieszczenie towarów, co oznacza, że tylko jedna z dostaw może być uznana za dostawę „ruchomą” towarów, pozostałe zaś są dostawami „nieruchomymi”. O miejscu opodatkowania poszczególnych dostaw decyduje przyporządkowanie transportu bądź wysyłki towarów konkretnej dostawie w łańcuchu dostaw.

W opisanym przypadku, zgodnie z zawartymi warunkami dostawy, transport należy przyporządkować transakcji pomiędzy podatnikiem z Francji a nabywcą z Rosji. Oznacza to,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę