Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , BUDOWNICTWO , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

12 września 2011

Dostawa sprzętu medycznego wraz z pracami instalacyjnymi nie stanowią jednego świadczenia

196

Dostawa sprzętu medycznego oraz prace polegające na założeniu instalacji elektrycznej, klimatyzacyjnej i izolacji elektromagnetycznej w celu przystosowania pomieszczeń do użytkowania urządzenia stanowią dwa odrębne świadczenia i powinny być opodatkowane odrębną stawką VAT.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 czerwca 2011 roku o sygnaturze I FSK 869/10.

Sytuacja podatnika

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych. Ze względu na wysokie zaawansowanie technologiczne sprzedawanego sprzętu oraz wymogi bezpiecznego i prawidłowego jego funkcjonowanie niezbędna jest również instalacja (montaż) oraz konieczność dostosowania pomieszczeń użytkownika, zgodnie z wymogami producenta oraz przepisami regulującymi bezpieczeństwo użytkowników i pacjentów. Spółka w przedstawianych ofertach (w postępowaniach przetargowych na zamówienie szpitali) zamierza oferować dostawę i montaż rezonansu magnetycznego (MR) razem z wykonaniem instalacji elektrycznej do podłączenia urządzenia, wykonaniem instalacji klimatyzującej pomieszczenie pracowni zgodnie z wymogami producenta oraz montażem tzw. klatki Faraday´a tj. instalacji izolacyjnej. We wniosku Spółka opisała zasadę działania MR i jego rolę w diagnostyce wskazując, że jest to wyrób medyczny posiadający wymagane prawem certyfikaty i podlegający, w ówczesnym stanie prawnym, zgodnie z załącznikiem nr 3 (poz. 106) do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu przy zastosowaniu stawki 7%. Natomiast nabywane przez Spółkę dodatkowe elementy wyposażenia celem wykonania instalacji elektrycznej, klimatyzacyjnej i izolacyjnej zawierały w cenie 22% VAT, przy czym Spółka podawała, że wartość wykonanych instalacji stanowić miała ok. 15 - 20% wartości całego zamówienia dostawy MR.

Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego Spółka wniosła o prawidłowe zakwalifikowanie co do stawki (7% czy 22%) wykonania oferowanego wyposażenia dodatkowego pracowni rezonansu magnetycznego tj. instalacji elektrycznej, klimatyzacji i klatki Faraday´a. W jej ocenie sprzedaż dodatkowego wyposażenia wyrobu medycznego, bo tak zakwalifikowała wykonywane instalacje niezbędne do działania MR, mogła być dokonywana ze stawką 7%, z uwagi na sposób opodatkowania podstawowego elementu świadczenia tj. dostawy MR na rzecz szpitala.

Ze stanowiskiem spółki nie zgodził się Minister Finansów, którego zdaniem towarzyszące dostawie wyrobu medycznego prace polegające na założeniu instalacji elektrycznej, klimatyzacyjnej i izolacji elektromagnetycznej powinny były być opodatkowane stawką 22%. Na powyższą interpretację spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Sąd uznał zasadność skargi, aczkolwiek nie wszystkie argumenty uwzględnił. Podkreślił, że fakt, iż wykonywane prace instalacyjne, co do zasady mogły być przedmiotem odrębnej transakcji, nie przesądza o tym, że w zaprezentowanym stanie faktycznym, świadczenia te nie mogły być elementem pomocniczym dostawy wyrobu medycznego i w związku z tym znajdowała w sprawie zastosowanie stawka 7% VAT do całości świadczenia kompleksowego polegającego na dostawie urządzenia MR wraz z wykonaniem niezbędnych do jego funkcjonowania instalacji elektrycznych, klimatyzacyjnych i izolacyjnych. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok sądu wojewódzkiego.

Uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego

Sąd administracyjny podzielił pogląd Ministra Finansów, zgodnie z którym dostawa sprzętu medycznego oraz prace polegające na założeniu instalacji elektrycznej, klimatyzacyjnej i izolacji elektromagnetycznej stanowią dwa odrębne świadczenia i powinny być opodatkowane odrębną stawką VAT. W uzasadnieniu wyroku sąd...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę