Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

31 lipca 2012

Dostawa towaru do Słowacji na rzecz polskiego kontrahenta

158

Zamierzam sprzedawać polskiemu klientowi towar z dostawą na Słowację. Klient złożył w słowackim urzędzie skarbowym dokumenty niezbędne do rejestracji na VAT, ale nie uzyskał jeszcze słowackiego numeru VAT UE, towary jednak muszą być pilnie dostarczone. W związku z brakiem numeru VAT UE kontrahenta zamierzam wystawić fakturę ze stawką VAT 23%. Czy po okazaniu przez klienta dokumentu potwierdzającego rejestrację będę mógł skorygować VAT na 0%?

ODPOWIEDŹ

Przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

1) podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

2) osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Z przepisów nie wynika wprost w którym momencie musi być spełniony warunek posiadania przez nabywcę aktywnego numeru VAT-UE nadanego przez inny kraj członkowski, ale z pewnością nie może to być później niż w momencie powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Generalnie, zgodnie z art. 20 UPTiU, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów, jednak w przypadku, gdy przed upływem tego terminu podatnik wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Wyjątek stanowi również sytuacja, jeżeli przed dokonaniem dostawy otrzymano całość lub część ceny, ponieważ wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny.

Natomiast z treści art. 19 ust. 4 UPTiU wynika, że jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

W Państwa przypadku obowiązek podatkowy powstanie w dacie wystawienia faktury dokumentującej dostawę towaru.

Domyślam się, że w chwili wystawiania faktury nabywca nie poda Państwu numeru identyfikacji podatkowej nadanego na Słowacji, a co za tym idzie nie będą Państwo mogli rozpoznać u siebie transakcji WDT. Wówczas dostawę towarów bez względu na fakt, iż towary wywiezione zostały na Słowację, należy potraktować jako dostawę krajową i opodatkować krajową stawką podatku VAT.

Gdyby z otrzymanych w późniejszym czasie dokumentów potwierdzających rejestrację wynikało, że w dacie wystawienia faktury nabywca posiadał już aktywny numer identyfikacji podatkowej VAT-UE nadany przez słowacki urząd skarbowy, wówczas mogliby Państwo skorygować wystawioną przez siebie fakturę i uznać dokonaną dostawę towarów jako transakcję WDT.

Transakcja ta podlegałaby opodatkowaniu według stawki 0%, pod warunkiem, że spełni warunki określone w art. 42 UPTiU, a mianowicie:

1) podatnik dokonał dostawy na r...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę