Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT USŁUG , TRANSPORT

30 stycznia 2012

Import usług nabywanych przez biuro turystyczne

179

Czy biuro turystyczne winno rozliczyć import usług od takich usług nabywanych poza granicami Unii jak wejścia do muzeów, wejścia na cmentarze, wejścia na inne imprezy np. wieczory folklorystyczne, baseny, opery, spektakle itp., parkingi, usługi przewodnickie, usługi hotelowe, gastronomiczne, transportu drogowego, lotniczego i wodnego osób?

ODPOWIEDŹ

W celu udzielenia odpowiedzi na Pana pytanie, musimy przyjrzeć się przepisom ustawy o podatku od towarów i usług odnośnie miejsca świadczenia usług. Nie wynika to wprawdzie z Pana pytania, ale zakładam, że biuro turystyczne ma siedzibę działalności gospodarczej w Polsce, a wymienione przez Pana usługi nie są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w innym kraju. Zakładam również, że podmioty, które świadczą wymienione przez Pana usługi, nie posiadają siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Zasada ogólna, wynikająca z art.28b ustawy, mówi, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą, posiada siedzibę działalności gospodarczej. Zasada ta ma zastosowanie bez względu na to, czy strony transakcji mają siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, czy poza nim. Kierując się tą zasadą, biuro turystyczne musiałoby rozpoznać import usług w Polsce.

Od powyższej zasady są jednak wyjątki. Jednym z nich jest zasada wyrażona w art.28n ustawy o VAT, zgodnie z którą w przypadku świadczenia usług turystyki, o których mowa w art.119, miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Gdybyśmy kierowali się tą zasadą, wymienione przez Pana usługi musiałyby zostać opodatkowane przez usługodawcę w kraju jego siedziby, a biuro turystyczne nie byłoby zobowiązane do rozpoznania importu usług. Moim zdaniem jednak, powyższa zasada nie będzie miała zastosowania w odniesieniu do wymienionych przez Pana usług.

W indywidualnej interpretacji podatkowej numer IBPP1/443-1125/09/AL. Z 17.11.2011 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach określił bowiem usługę turystyczną jako kompleksową usługę świadczoną na rzecz turysty, która obejmuje swym zakresem cząstkowe usługi, bez których dana impreza turystyczna nie mogłaby się odbyć. Zatem za usługi turystyki należy uznać zorganizowane lub indywidualne wyjazdy wypoczynkowe połączone z rekreacją i rozrywką (tzn. kompleksowym programem imprez). Nabywane przez biuro turystyczne usługi (wstępu do muzeum, parkingi itp.) są świadczeniami pojedynczymi i nie stanowią usługi kompleksowej, a zatem ich świadczenie nie stanowi usług turystyki w rozumieniu art.119 ustawy o podatku od towarów i usług i nie można zastosować do nich zasady określonej w cytowanym przeze mnie powyżej przepisie art.28n ustawy o VAT. Gdyby jednak kiedykolwiek biuro turystyczne nabyło za granicą kompleksową usługę turystyczną opodatkowaną przy zastosowaniu procedury marży, na mocy art.28n ustawy nie byłoby zobowiązane do rozpoznania importu usług.

W ustawie o podatku od towarów i usług ustawodawca zawarł również inne wyjątki od zasady ogólnej, dotyczące miejsca świadczenia usług. Niektóre z nich dotyczą wymienionych w pytaniu usług, jednakże, żeby to stwierdzić musimy dokonać analizy każdej z usług oddzielnie.

Usługi hotelowe

Są to usługi związane z nieruchomościami, a zatem zgodnie z art.28e ustawy o VAT, miejscem ich świadczenia jest miejsce położenia nieruchomości. Jeżeli zatem hotel znajduje się na przykład w Chorwacji, zgodnie z cytowanym przepisem, miejscem świadczenia usługi jest Chorwacja. Moim zdaniem ta sama zasada ma zastosowanie do usługi najmu miejsc  parkingowych. Są to usługi związane z nieruchomościami, opodatkowane w miejscu ich położenia. W stosunku do usług hotelowych oraz usług parkingowych biuro turystyczne nie ma obowiązku rozpoznawania importu usług, bo usługi te w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług nie są świadczone w Polsce.

Usługi gastronomiczne

Zgodnie z art.28i ustawy o VAT miejscem świadczenia usług restauracyjnych i cateringowych jest miejsce, w którym usługi są faktycznie wykonywane. W przypadku zatem usługi gastronomicznej świadczonej przez restaurację w Egipcie, miejscem jej świadczenia jest Egipt, a skoro usługa nie jest w rozumieniu ustawy świadczona w Polsce, biuro turystyczne nie ma obowiązku rozpoznawania importu usług w odniesieniu do tej usługi;

Usługi transportu osób

Zgodnie z art.28f ustawy o VAT miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości. W przypadku zatem usługi transportu osób świadczonej poza terytorium Polski, ustawa o podatku od towarów i usług uznaje, że usługa ta nie jest świadczona na terytorium naszego kraju, a zatem nie ma obowiązku rozpoznawania importu usług w Polsce.

Wejścia na imprezy (np. wieczory folklorystyczne, opery, spektakle)

Te usługi mogą być traktowane w dwojaki sposób:

• jeżeli biuro turystyczne nabywa jedynie bilety wstępu do powyższych miejsc lub na powyższe imprezy, zgodnie z art.28g ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają. W takim przypadku, w związku z tym, że ustawa o VAT nie uznaje tych usług za świadczone na terytorium Polski, biuro turystyczne nie jest zobowiązane do r...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę