Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , BUDOWNICTWO

5 listopada 2012

Infrastruktura towarzysząca a stawka VAT

159

Prace budowlane wykonywane poza budynkiem mieszkalnym, takie jak: studnie, przyłącza energetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, tarasy, chodniki, wjazdy do garaży, opaski odwadniające wokół budynku oraz ogrodzenia, będą opodatkowane wg stawki VAT 23%.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 11 września 2012 roku nr IPTPP1/443-437/12-4/MG.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca, jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, w ramach swojej działalności na własnym gruncie na podstawie zawartych umów z klientami buduje w zabudowie szeregowej domy mieszkalne wraz z garażami o powierzchni nieprzekraczającej 150 m2. Na działce posadowiony jest tylko budynek mieszkalny. Zgodnie z założeniami projektowymi Wnioskodawca wykonuje instalacje wewnątrz budynku, a także poza bryłą budynku na terenie działki: studnie, przyłącza energetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, tarasy, chodniki oraz wjazdy do garaży (od granicy działki do budynku mieszkalnego). Wszystkie wymienione wyżej prace realizowane są w oparciu o jedną umowę. Przedmiotowe obiekty sklasyfikowane są według PKOB jako: sekcja 1, dział 11, grupa 111.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy w przypadku prac budowlanych wykonywanych poza obiektem mieszkalnym można zastosować preferencyjną 8% stawkę VAT.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług 8% stawka podatku VAT może być zastosowana wyłącznie w stosunku do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części, objętych programem społecznego budownictwa mieszkaniowego, oraz robót konserwacyjnych, dotyczących obiektów wskazanych w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Natomiast zgodnie z art. 146 ust. 3 ww. ustawy infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu obejmuje:

  • sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,

  • urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,

  • urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

-jeżeli były one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Jednocz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę