Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

30 marca 2012

Jak prawidłowo odliczyć VAT z faktury uprawniającej do skonta

157

Nabywamy na terytorium kraju towary od innych podatników VAT. Jeden z naszych dostawców zastosował wobec nas mechanizm skonta, który polega na tym, że jeśli dokonamy zapłaty za towary odpowiednio wcześnie, określona na fakturze kwota należna ulega zmniejszeniu. Na fakturze dostawca wykazał kwotę brutto, kwotę netto oraz kwotę VAT w wartościach nominalnych, a informacja o skoncie ograniczona została jedynie do wskazania procentu skonta (3 %) oraz granicznego terminu płatności, w którym, w przypadku dokonania zapłaty, skonto przysługuje (5 dni). Skonto jest oczywiście nieobowiązkowe. Pomimo skorzystania przez nas ze skonta, dostawca do dnia dzisiejszego nie wystawił nam faktury korygującej. Czy w takiej sytuacji nadal mamy prawo do odliczenia całej kwoty VAT naliczonego wykazanej na fakturze zakupu?

ODPOWIEDŹ

W opisanej w pytaniu sytuacji pomimo skorzystania ze skonta zachowują Państwo prawo do odliczenia całej kwoty VAT naliczonego z faktury dokumentującej zakup. Obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego powstanie u Państwa dopiero w momencie otrzymania faktury korygującej (do wystawienia której zobowiązany jest sprzedawca) w rozliczeniu za okres, w którym Państwo otrzymacie tę korektę.

UZASADNIENIE

Każdemu podatnikowi VAT czynnemu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (z wyjątkami określonymi w ustawie). Ta podstawowa zasada została zapisana w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej – ustawa o VAT). Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Wszystkie te przesłanki są w Państwa przypadku spełnione, zatem nie ma przeszkód, aby skorzystali Państwo z odliczenia VAT naliczonego z przedmiotowej faktury dokumentującej zakup towarów.

Wypełnienie warunków określonych przez dostawcę umożliwiających zastosowanie procedury skonta spowodowało, że zapłata dokonana za tę fakturę została pomniejszona o określony procent (skonto) w stosunku do jej wartości nominalnej. Równocześnie dostawca nie wystawił Państwu faktury korygującej, dokumentującej udzielenie przez niego skonta. Powstaje zatem pytanie, czy w takiej sytuacji zachowują Państwo prawo do odliczenia całej kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze zakupu. Aby móc udzielić odpowiedzi na to pytanie, należy w pierwszej kolejności odnieść się do definicji podstawy opodatkowania, określonej w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tą definicją podstawą opodatkowania - co do zasady - jest obrót. Natomiast obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej.

Przepisy wskazują, kiedy obrót ulega zwiększeniu, ale też precyzują, kiedy może on ulec zmniejszeniu. Zgodnie z art. 29 ustawy ust. 4 ustawy o VAT podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, su...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę