Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

1 lutego 2013

Kiedy można skorzystać z ulgi na złe długi

136

Nasza spółka we wrześniu 2012 roku wykonała usługę dla innej spółki i wystawiła fakturę dokumentującą wykonaną usługę. Termin płatności ustalony umową zawartą między nami upłynął 19 października 2012 roku, a fakturę nasz kontrahent otrzymał 4 października. Kontrahent do dnia dzisiejszego nie zapłacił za wykonaną przez nas usługę, a z uzyskanych informacji wiemy, że jest w złej kondycji finansowej i zamierza zamknąć działalność. Czy wg nowych przepisów możemy już w lutym skorzystać z tzw. ulgi na złe długi?

ODPOWIEDŹ

Nie, w lutym nie mogą Państwo skorzystać z ulgi za złe długi. Z ulgi tej mogą Państwo skorzystać najwcześniej w deklaracji za marzec 2013 roku.  

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 89a ust.1 i 1a ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 roku podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

W myśl art.89a ust.2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 roku, przepis ust.1 stosuje się w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:

• dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art.15 ust.1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

• na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:

a) wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,

b) dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

• od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Natomiast zgodnie z ust.3 wyżej wskazanego artykułu, korekta, o której mowa w ust.1, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

Nowe zasady stosowania tzw. ulgi na złe długi mają zastosowanie także do wierzytelności powstałych przed 1 stycznia 2013 roku, których nieściągalność została, w myśl znowelizowanych przepisów, uprawdopodobniona już w 2013 roku (w 2013 roku upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu ich płatności). Wynika to z przepisów przejściowych, tj. art.23 ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń adm...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę