Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT USŁUG

2 września 2012

Kiedy nabycie usług turystycznych stanowi import usług

148

Spółka, nabywając poza terytorium kraju dla bezpośredniej korzyści turysty usługi transportowe, hotelowe, gastronomiczne, cateringowe, parkingowe, wejścia do muzeów, teatrów, na cmentarze (nekropolie) i różne imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne (np. wieczory folklorystyczne), nie ma obowiązku rozpoznawania importu usług. Natomiast jest zobowiązana do rozpoznania importu usług rekreacyjnych związanych z wejściem na basen oraz usług przewodnickich nabytych od podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

 Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 4 lipca 2012 roku nr IPTPP2/443-317/12-2/JS.

Sytuacja podatnika

Spółka, będąc czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym w Polsce, prowadzi biuro turystyczne i świadczy usługi turystyki wyjazdowej w kraju, Unii Europejskiej i poza nią. W Polsce znajduje się siedziba Spółki oraz stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Podatek od towarów i usług Spółka rozlicza w systemie VAT marża. Poza granicami kraju Spółka nabywa różne usługi turystyczne, między innymi transportowe, hotelowe, gastronomiczne, cateringowe, przewodnickie, parkingowe, wejść do muzeów, teatrów, na cmentarze (nekropolie) i różne imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne (np. wieczory folklorystyczne, wejścia na basen itp.). W zależności od specyfiki kraju dowodem poniesienia wydatku są faktury, rachunki, umowy, pokwitowania, bilety lub inne dowody zapłaty.

W związku z tym, Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem czy ma obowiązek rozpoznać import usług z tytułu nabywanych dla bezpośredniej korzyści turysty usług o charakterze turystycznym, takich jak: transportowe, hotelowe, gastronomiczne, cateringowe, przewodnickie, parkingowe, wejść do muzeów, teatrów, na cmentarze i różne imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne (np. wieczory folklorystyczne, wejścia na basen itp.).

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca. Natomiast w myśl art. 28b ust. 1 ww. ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Od powyższej zasady ustawodawca przewidział szereg wyjątków, na podstawie których miejsce świadczenia pewnych usług, ściśle określonych w przepisach ustawy, ustala się w sposób szczególny.

Miejsce opodatkowania nabywanych przez Spółkę usług hotelowych i parkingowych znajduje się na terytorium państw, gdzie te hotele i parkingi się znajdują w myśl art. 28e ww. ustawy, a zatem poza terytorium Polski.

Z kolei miejscem opodatkowania usług gastronomicznych i cateringowych jest, w myśl art. 28i ww. ustawy, kraj, w którym te usługi są faktycznie wykonywane, czyli poza terytorium kraju. Natomiast w przypadku usług wejść do muzeów, teatrów, na cmentarze (nekropolie) i różne imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne (np. wieczory folklorystyczne) organ podatkowy stwierdził, iż, jeżeli usługi te spełniają definicję usług wstępu, to miejsce ich świadczenia znajduj...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę