Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

30 stycznia 2012

Kradzież towaru a stawka VAT przy WDT

187

Protokół policyjny potwierdzający kradzież towaru w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej jest dokumentem uprawniającym do zastosowania stawki VAT 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

 

Wynika to z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie o sygnaturze I SA/Lu 264/11 z 29 czerwca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Firma, dokonuje dostaw towarów z Polski do innych krajów członkowskich UE na warunkach DDU. W marcu 2010 roku dokonała ona sprzedaży towaru na rzecz kontrahenta z Francji. Po dokonaniu załadunku wystawiona została faktura obejmująca całą wartość towaru. Przewoźnik/spedytor dokonał przewozu towaru poza terytorium kraju do miejsca przeznaczenia zgodnie z danymi umieszczonymi na fakturze sprzedaży. Faktycznie towar został odebrany pod wskazanym adresem przez nieznane osoby. W konsekwencji okazało się, że firma wnioskodawcy padła ofiarą zorganizowanego przestępstwa, mającego na celu kradzież towaru. Na podstawie oświadczeń uzyskanych od przewoźnika i zgromadzonych dokumentów, firma jest w stanie stwierdzić, że kradzież towarów nastąpiła we Francji. Przestępstwo polegało na dokonaniu dostawy towarów osobie bezprawnie posługującej się dokumentami finansowymi firmy legalnie działającej i zarejestrowanej we Francji.

Firma, w związku z nieotrzymaniem w terminie płatności podjęła kroki prawne zmierzające do wyjaśnienia sprawy oraz odzyskania należności. Podejrzenie popełnienia przestępstwa zgłoszono policji w Polsce oraz w miejscu gdzie przesyłka została doręczona, tj. we Francji. W wyniku prowadzonego śledztwa nie udało się jednak ustalić sprawcy przestępstwa, o czym wnioskodawca został powiadomiony w postanowieniu o umorzeniu śledztwa. Prowadzone postępowanie nie doprowadziło również do odzyskania utraconego towaru lub jego równowartości. Ponadto, firma bezskutecznie dochodziła od przewoźnika uznania reklamacji i wypłaty odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania usługi transportowej.

W związku z powyższym podatnik zwrócił się do Ministra Finansów z zapytaniem o to, jak w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego, prawidłowo należy wykazać transakcję zgodnie z ustawą o VAT.

W złożonym zapytaniu firma przedstawiła swoje stanowisko, zgodnie z którym opisane zdarzenie, w wyniku którego nastąpiło wyłudzenie towaru, nie powinno być traktowane jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów z uwagi na nie spełnienie warunków przewidzianych w art. 13 ustawy o VAT. Do faktycznej sprzedaży towaru nie doszło, a jedynym nabywcą towarów jest niezidentyfikowany sprawca kradzieży. Firma wnioskodawcy nie dysponuje oryginałem faktury sprzedaży, ponieważ wpadł on w ręce oszustów wraz ze skradzionym towarem. Brak oryginału nie upoważnia do anulowania wystawionej faktury.

Uwzględniając w związku z tym, że faktura sprzedaży nie dokumentuje zdarzenia gospodarczego, gdyż do sprzedaży nie doszło, według wnioskodawcy prawidłowym będzie wystawienie faktury korygującej sprzedaż i skorygowanie deklaracji pierwotnej VAT-7 w pozycji „Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów” o wartość wykazanej sprzedaży.

Dyrektor Izby Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika. Zdaniem organu podatkowego firma, w ramach prowadzonej działalności, dokonała transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wprowadziła do obrotu prawnego fakturę VAT. W związku z tym, że podatnik nie dysponuje dowodami potwierdzającymi dostarczenie towaru do właściwego nabywcy, nie została spełniona przesłanka, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, warunkująca prawo do zastosowania obniżonej stawk...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę