Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

4 listopada 2012

Który urząd skarbowy jest właściwy po zmianie siedziby spółki

148

29 października 2012 roku spółka cywilna zmieniła siedzibę i podlega teraz pod inny urząd skarbowy. Jakie dokumenty musimy złożyć w urzędzie skarbowym w związku ze zmianą siedziby? Gdzie mamy złożyć deklarację VAT-7 za październik – w „starym” czy „nowym” urzędzie?

ODPOWIEDŹ

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach rozliczeń podatku VAT za październik 2012 roku - dla spółki, która w trakcie okresu rozliczeniowego zmieniła adres siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest „nowy urząd skarbowy” gdyż to właśnie on jest właściwy dla potrzeb VAT w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego tj. 31 października.  

UZASADNIENIE

Podstawowe zasady ustalania właściwości miejscowej organów podatkowych reguluje art.17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, który stanowi, że, jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta. Ustalenie urzędu skarbowego właściwego dla rozliczania podatnika w zakresie VAT reguluje art.3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 2 - 5. Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się dla:

• osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – ze względu na adres siedziby;

• osób fizycznych – ze względu na miejsce zamieszkania (art.3 ust.2 ustawy o VAT).

Zmiana danych identyfikacyjnych tj. np. zmian siedziby spółki nakłada na podatników obowiązek dokonania aktualizacji danych we właściwych organach. W przypadku wystąpienia zmiany właściwości miejscowej urzędu skarbowego wspólnicy spółki cywilnej na wstępie powinni zaktualizować dane w właściwym dla siebie urzędzie gminy na formularzu CEIDG. W terminie 7 dni od zaistnienia zmiany (data zmiany wynika z aneksu do umowy spółki cywilnej) do nowego urzędu skarbowego należy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę