Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT

29 stycznia 2013

Miejsce świadczenia usług konserwacji i naprawy samochodów dla klientów niemających siedziby lub adresu zamieszkania w Polsce

161

Usługi konserwacji i naprawy samochodów świadczone przez Wnioskodawcę nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski, lecz miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju, na którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 27 listopada 2012 roku nr IPTPP2/443-783/12-4/JN.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca, jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.20) oraz sprzedaży detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (PKWiU 45.32). W ramach usług wykonuje czynności polegające na wymianie opon, klocków hamulcowych, wulkanizacja, naprawa, wyważanie kół w samochodach osobowych i ciężarowych oraz naczepach i przyczepach. Usługi te wykonywane są w miejscu prowadzenia działalności. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że nie jest producentem montowanych w zakresie świadczonych usług części samochodowych.

W związku z zainteresowaniem ze strony podmiotów gospodarczych z państw sąsiednich (Ukraina, Białoruś, Rosja, Litwa) Wnioskodawca zamierza wykonywać usługi na ich rzecz. Kontrahenci nie prowadzą na terytorium Polski działalności gospodarczej, samochody ich wjeżdżają na terytorium Polski w związku z wykonywaną usługą transportową. Wykonywanie naprawy odbywałoby się na zasadzie jednorazowego zlecenia, w ramach którego wykonywana byłaby kompleksowa usługa polegająca na ocenie stanu opon, klocków hamulcowych, części: demontaż zużytych części, zamontowanie nowych, montaż połączony z wyważaniem kół, naprawa felg lub elementów zawieszenia.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że świadczyć będzie przedmiotowe usługi w zakresie wymiany opon, klocków hamulcowych, części, zarówno na rzecz:

  • podmiotów, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6;

  • podatnika niebędącego podatnikiem na podstawie lit. a, który jest zidentyfikowany lub obowiązany do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;

  • podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy opisane usługi naprawy polegające na wymianie opon, klocków hamulcowych, części wykonywane na podstawie jednorazowych zleceń od klientów niemających siedziby, miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski – będą podlegały opodatkowaniu VAT w Polsce czy w kraju zleceniodawcy.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W przypadku świadczenia usług, bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Kwestie dotyczące miejsca świadczenia przy świadczeniu usług uregulowane zostały w rozdziale 3 działu V ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania ww. rozdziału:

  • ilekroć...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę