Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

EKSPORT TOWARÓW

27 września 2012

Nieodpłatna dostawa towaru dla kontrahenta spoza UE

186

Nasza firma dokonuje sprzedaży eksportowej towarów. W celu uatrakcyjnienia naszej oferty zamierzamy wprowadzić promocję, w ramach której po zamówieniu określonej ilości towaru klienci dostają jedną sztukę gratis. Jak udokumentować i opodatkować nieodpłatne wydanie tego towaru?

 ODPOWIEDŹ

Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest eksport. Przez eksport towarów na potrzeby VAT rozumie się potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty, przy czym wywóz towarów musi być dokonywany przez dostawcę lub w jego imieniu lub przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub w jego imieniu. Ważną przesłanką jest również to, aby wywóz towarów był dokonany w związku z wykonaniem czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1–4 ustawy o podatku od towarów i usług, czyli w celu przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, poprzez np. sprzedaż towaru. Pod tym pojęciem kryją się również wszelkiego rodzaju przekazania towarów bez wynagrodzenia, jeżeli dokonującemu dostawy przysługiwało w stosunku do tych towarów prawo do odliczenia podatku naliczonego (art.7 ust.2 ustawy o VAT). Co za tym idzie, nieodpłatne przekazanie towarów kontrahentowi spoza UE jest traktowane jako eksport towarów.

Wyjątkiem od powyższej zasady jest przekazanie prezentów, które spełniają ustawową definicję „prezentów o małej wartości” (art. 7 ust. 4 ustawy o VAT) tj. przekazywanych przez podatnika jednej osobie towarów:

• o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości takich osób,

• których przekazania nie ujęto w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł

• a także drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych oraz próbek.

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towaru kontrahentowi zagranicznemu nie oznacza, że od tej transakcji muszą Państwo zapłacić VAT. Jest to eksport, który - po spełnieniu określonych w ustawie warunków - opodatkowany jest według stawki 0%. Regulacje zawarte w art.41 ust 6-11 ustawy o VAT określają zasady wykazania obrotu z tytułu eksportu towarów z zastosowaniem 0% stawki podatku VAT w deklaracji dla podatku od towarów i usług. Stawkę 0% można zastosować pod warunkiem, że przed terminem do złożenia deklaracji za dany okres rozlic...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę