Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY

30 kwietnia 2012

Nieodpłatne wydanie biletów MZK w celach służbowych nie podlega VAT

140

Prowadzony przez miasto Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) daje swoim pracownikom bilety MZK (jednorazowe lub miesięczne). Pracownicy ci otrzymują bilety do dyspozycji jedynie w godzinach pracy celem odbycia przejazdów służbowych. Czy nieodpłatne przekazanie biletów MZK pracownikom OPS powinno zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

 

ODPOWIEDŹ

Nie, nieodpłatne przekazanie biletów MZK pracownikom Ośrodka Pomocy Służbowej w celu wykonywania obowiązków służbowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1) użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów,

2) nieodpłatne świad...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę