Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , NIERUCHOMOŚCI , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

2 lipca 2012

Nieodpłatny wynajem świetlic wiejskich

191

Świadczone przez Gminę usługi nieodpłatnego wynajmu świetlic wiejskich lokalnej społeczności, jako czynności związane z realizacją zadań własnych Gminy, nie będą stanowić odpłatnego świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy i tym samym czynności te nie będą podlegały opodatkowaniu VAT.

 

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 17 maja 2012 roku nr IPTPP1/443-138/12-7/MW

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca (Gmina) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Gmina ponosi wydatki związane z budową i/lub modernizacja wiejskich świetlic. Po zakończeniu poszczególnych inwestycji Gmina planuje pozostawienie ww. świetlic wiejskich w swoim władaniu i samodzielne udostępnianie ich na rzecz korzystających. Udostępnianie danej świetlicy wiejskiej przez Gminę będzie przybierać dwojaki charakter, w tym nieodpłatny wynajem lokalnej społeczności, np. na potrzeby przeprowadzania wyborów, zebrań sołectw.

W związku z powyższym Gmina przygotuje i oficjalnie zatwierdzi szczegółowy regulamin funkcjonowania świetlic wiejskich, który będzie określał m.in. godziny otwarcia przedmiotowych świetlic, w których poszczególne świetlice będą przeznaczone do udostępniania nieodpłatnego oraz godziny, w których świetlice będą używane do udostępniania komercyjnego. Budowa i udostępnianie świetlic wiejskich, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym, należy do zadań własnych Gminy w ramach zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnoty w zakresie „kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”.

W związku z powyższym, zwrócono się do organu podatkowego z zapytaniem czy Gmina będzie postępować prawidłowo nie dokonując opodatkowania VAT czynności nieodpłatnego udostępniania świetlic wiejskich lokalnej społeczności.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy, na równi z odpłatnym świadczeniem usług traktuje się:

1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów;

2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Wypełnienie warunku określonego w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy zatem stwierdzić, iż opodatkowaniu podlegają te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z prowadzoną działalnością.

Nie każda jednak czynność sta...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę