Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , WAŻNE TEMATY , KASY REJESTRUJĄCE

1 lutego 2013

Nowe rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie kas rejestrujących

189

W biuletynie informacji publicznej głównego urzędu miar został opublikowany projekt rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Projekt ma wejść w życie 1 kwietnia 2013 roku.

 Projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art.111 ust.9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (zwanej dalej „ustawą”), nakazujący ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określenie w drodze rozporządzenia między innymi szczegółowych kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, sposobu oznaczania pamięci fiskalnej kas rejestrujących numerami unikatowymi, warunków ich przydzielania oraz dokumentów które powinny być dołączone do kasy rejestrującej przy wprowadzaniu jej do obrotu, danych, które powinien zawierać wniosek producenta o wydanie potwierdzenia pozwalającego na wprowadzenie kasy do obrotu, czy zakresu badań kas rejestrujących.

Przedmiot regulacji określony w projekcie rozporządzenia obecnie unormowany jest w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Rozwiązania przewidziane w projekcie Ministra Gospodarki zasadniczo nie odbiegają mocno od tych przewidzianych w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów.

Z projektem rozporządzenia na pewno powinny zapoznać się następujące grupy podatników:

• podmioty wprowadzające do obrotu lub użytkowania kasy rejestrujące,

• podmioty użytkujące kasy,

• osoby dokonujące zakupu towarów i usług, których sprzedaż jest rejestrowana za pomocą tych kas. Poniżej przedstawiamy główne zmiany w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia, przewidziane w projekcie:

• Wprowadzenie nowych i doprecyzowanie poprzednich przepisów w zakresie szczegółowych kryteriów i warunków technicznych, wynikających z konieczności właściwego zabezpieczenia zaewidencjonowanych danych oraz uwzględnienia nowych rozwiązań technicznych w zakresie konstrukcji kas rejestrujących;

• Wyjaśnienie używanych pojęć, które w części powielają definicje zawarte w rozporządzeniu ministra finansów, jak również zawarcie definicji nowych pojęć takich jak: dokument fiskalny, logo fiskalne, pamięć operacyjna, pamięć podręczna, paragon fiskalny anulowany, program do odczytu pamięci fiskalnej, suma kontrolna programu;

• Uproszczenie i doprecyzowanie definicji następujących pojęć: kasa z elektronicznym zapisem kopii, numer kontrolny, numer unikatowy kasy, pamięć fiskalna, paragon fiskalny, program pracy kasy, stawka podstawowa podatku, wydruk niefiskalny;

• Dokonanie zmiany definicji programu archiwizującego;

• Wprowadzenie założenia, iż kasa musi być zbudowana z zegara wskazującego datę i czas aby zwiększyć bezpieczeństwo rejestracji transakcji i uniemożliwić manipulację danymi fiskalnymi zapisywanymi w pamięci fiskalnej poprzez zmianę ustawienia zegara;

• Wprowadzenie nowego kryterium, zgodnie z którym kasa powinna zapewniać sterowanie lokalne zintegrowane z kasą, umożliwiające bez konieczności korzystania z urządzeń dodatkowych co najmniej na wydruk raportów fiskalnych dobowych i okresowych. Powyższe uregulowanie ma zapobiec uniemożliwieniu realizacji czynności kontrolnych przez upoważnione organy kontroli podatkowej w miejscu instalacji kasy;

• Wprowadzenie wymagania, zgodnie z którym w przypadku zaniku zasilania konieczne jest zapewnienie również wydruku raportu fiskalnego dobowego, w celu właściwego zabezpieczenia zaewidencjonowanych danych;

• Wprowadzenie wymagania, aby obudowa modułu fiskalnego kasy bez programu aplikacyjnego była zabezpieczona plombą zakładaną przez producenta lub podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas, co zabezpieczy moduł fiskalny przed ingerencją, jak również wprowadzenie możliwości zabezpieczenia kasy plombą inną niż ołowiana (powyższe wynika z postępu technicznego w zakresie możliwości zabezpieczania urządzeń). Plomba powinna identyfikować osobę ją nakładającą;

• Zapewnienie kontroli transakcji przez kupującego, przez wprowadzenie zalecenia, że wyświetlacz kasy powinien umożliwiać wyświetlenie znaków w liczbie nie mniejszej niż liczba znaków łącznej wartości sprzedaży brutto;

• Nałożenie obowiązku wprowadzania numeru unikatowego kasy do pamięci fiskalnej podczas procesu produkcyjnego a nie, jak to było dotychczas, przez samą kasę;

• Dodanie nowego warunku, aby kasa zapisywała w pamięci fiskalnej sumę kontrolną programu pracy kasy wraz z oznaczeniem jego wersji oraz liczbę i łączną wartość paragonów anulowanych, dla zapewnienia prawidłowości ewidencji podatku (zminimalizowanie ryzyka anulowania paragonów niezakończonych, niewydrukowanych w przypadku niepobrania ich przez klienta);

• Wprowadzenie wymagania, aby napisy na wyświetlaczu kasy były wyświetlane w języku polskim;

• Dodanie obowiązku umieszczenia na paragonie fiskalnym wyraźnego oznaczenia “paragon fiskalny” jednoznacznie identyfikującego wydruk, w celu uniemożliwienia emisji przez kasę wydruków niefiskalnych imitujących paragony fiskalne;

• Wprowadzenie konieczności zawarcia na paragonie nazwy towaru lub usługi pozwalającej na jednoznaczną ich identyfikację z ewentualnym opisem towaru lub usług stanowiącej rozwinięcie tej nazwy;

• Wprowadzenie nowego elementu paragonu fiskalnego - numeru identyfikacji podatkowej nabywcy (nip nabywcy) – na żądanie nabywcy,

• Określenie warunków (nie wymienianych w poprzednim rozporządzeniu), które kasa musi spełniać w zakresie drukowania raportu fiskalnego dobowego. Wydrukowany paragon musi zawierać m.In. Co najmniej oznaczenie „raport fiskalny dobowy”, imię i nazwisko lub nazwę podatnika, nip, datę i czas wykonania tego raportu oraz jego kolejny numer, oznaczenie literowe od „a” do „g” z przypisanymi stawkami VAT, osobno dla faktur i paragonów wartość sprzedaży netto, łączną kwotę podatku, łączną wartość sprzedaży brutto;

• Uszczegółowienie wymogów realizowanych przez funkcje programu pracy kasy w celu zabezpieczenia prawidłowości ewidencjonowania danych i zapewnienie stosowania ujednoliconych standardów, którym odpowiadają użytkowane obecnie kasy. Wymogi te zostały znacząco rozwinięte w stosunku do poprzedniego rozporządzenia i enumeratywnie wymienione: między innymi program ma zapewniać użytkownikowi możliwość zmiany nazwy waluty z wyprzedzeniem - poprzez określenie daty, godziny i minuty zmiany, czy sporządzanie raportów z wykonywanych wszystkich czynności związanych z programowaniem kasy. Jednocześnie, program kasy musi posiadać funkcje, które uniemożliwiają między innymi następujące działanie kasy: drukowanie w trybie niefiskalnym wydruków fiskalnych, rejestrowanie zwrotu towarów lub usług, dokonywanie korekt oraz anulowanie paragonu po...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę